fbpx
Naše projekty

Střelický potok – návrh na úpravu

Obec Střelice nedisponuje žádným vodním prvkem, který by mohl významěji ovlivnit životní prostředí. Veškerá povrchová voda pochází pouze z dešťových srážek. Protože se nacházíme v oblasti hydrologického stínu, je srážek skutečně velmi málo.


Přesto se naskýtá možnost využití koryta místního potoka k zadržení povrchové vody, zpomalení jejího odtoku a zvýšení jeho kvalitativního stavu. Konkrétně jde o úsek potoka, který se nachází v zemědělsky využívané, nezastavěné části obce, mezi ulicí Jar. Svobody a ulicí Na hrázi (cca 560 m.) , kde ani při větších deštích nebývá hladina vyšší než 15 cm.

Kdyby se na několika místech koryto přehradilo do výšky 100 – 150 cm, mohlo by dojít k vzedmutí hladiny, aniž by bylo ovlivněno množství protékající vody. Přínosem by bylo zvětšení plochy pro vsakování, odpařování, a vytvoření mikroklimatu pro růst rostlin a život živočichů. Přiložený situační plánek zachycuje jmenovaný úsek potoka v severní části obce i s místy možného přehrazení a možným přístupem pro drobnou mechanizaci. Potok začíná v poli těsně vedle silnice na ul. Jar. Svobody a vede pod náspem trati ČD, průchozím tunelem pro chodce mělkým betonovým žlábkem. Za náspem ústí do koryta hlubokého asi 170 cm, o šířce u dna 80-100 cm ( náčrt ). Potok dál kopíruje delší stranu fotbalového hřiště až k bodu B. Úsek A – B je dlouhý 100 m, se spádem 3 m. Za obloukem podtéká skruží přemostění u vchodu a vjezdu do hřiště. Úsek B – C  o délce 260 m vede kolem zahrad ke koupališti, kde je čerstvě postaven jednopatrový obytný dům, jediný v těsné blízkosti potoka. Spád je v tomto úseku 4 metry. Následuje masivní přemostění potoka před vjezdem na koupaliště, je na něm umístěna  vodoteč. Dál vede potok mezi poli až k domovní zástavbě ul. Na Hrázi, úsek C – D je dlouhý cca 200 m, spád má 1 metr.

Uvažujeme o možnosti zřízení přehrádek přibližně v bodě B, kousek před bodem C (tam, kam by dosáhlo rameno jeřábu), a před bodem D, v dostatečné vzdálenosti před budovami. Fotografie ukazují současný stav potoka, včetně běžného množství vody.

Územní plán obce z r. 2009 obsahuje opatření na zadržení vody v krajině, výsadbu zeleně a podobné ekologické aktivity. Vývoj počasí se všemi svými extrémními výkyvy během několika posledních let ukazuje nejen na potřebnost, ale vysloveně na nutnost využívání všech možných opatření k udržení ekologické rovnováhy a horšícího se životního prostředí.

Návrh na úpravu potoka byl konzultován s autorizovaným Ing. Luďkem Halašem, Projekční kancelář pro vodohospodářské stavby, Brno. Náš projekt byl uznán jako dobrý,opodstatněný a potřebný. Záležitost je plně v kompetenci obce, poradil nám pro začátek provést z důvodů   minimalizace finančních nákladů zkoušku průtoku v malém provedení. Spočívala by v tom, že se na určením místě vytvoří malé přehrazení z klády a jílu do výšky 30-40 cm. Výsledek ukáže průběžné sledování. Přislíbenu máme případnou podporu a spolupráci do budoucna.

Napiště Váš komentář