fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Náš komentář ke 4. jednání zastupitelstva obce Střelice

Cílem Sdružení občanů Střeličník je mj. zvýšení informovanosti občanů. Protože obec Střelice patří mezi ty, které jednání zastupitelstva nenahrává v audio ani video podobě, rozhodli jsme se připravovat tyto přepisy volnou formou, které některé z bodů více vysvětlují a doplňují. Pokud by někdo z občanů měl zájem o podrobný oficiální přepis z jednání zastupitelstva, je ze zákona k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí.

Program zastupitelstva byl zveřejněn na stránkách obce Střelice, přítomni byli Mgr. Eva Bartoňová a Ing. Martin Klíma (oba Střeličník), dále Jiří Vašulín, Ing. Alois Liška, Vojtěch Liška, Jan Dlapka, Mgr. Helena Fialová a Ing.Luděk Záleský (všichni za KDU-ČSL), za ODS pak Ing. Jiří Kliment a za Nezávislé PaedDr. Zdeněk Ondrášek, Zuzana Hloušková, Zdeněk Stehno, Josef Tichý a Petra Vidláková. Řádně omluven byl Jaroslav Štveráček za Nezávislé.

Do návrhové komise byli zvoleni Mgr. Eva Bartoňová a Ing. Luděk Záleský, jako ověřovatelé zápisu byli zvolení Mgr. Helena Fialová a Petra Vidláková.

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy jak program jednání, tak rozpočtové opatření č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Jsou to dokumenty, kterými se přesouvají peníze v rámci již schváleného rozpočtu, zařazují nové příjmy i výdaje z rozpočtu. Obvykle se nejedná o žádné větší položky, a tak tomu bylo i tentokráte. Více informací o rozpočtových opatřeních najdete zde.

Některé z bodů byly diskutovány déle, ať již z řad zastupitelů nebo občanů. Pokusíme se vám je blíže představit. Na závěr pak najdete seznam bodů, které zastupitelstvo přijalo obvykle jednomyslně.

1. Oplocení dvora U Trnků – 12 pro, 1 se zdržel a 1 proti

Jedním z bodů, kde nedošlo k celkové shodě zastupitelů, byl ten týkající se oplocení dvora pohostinství U Trnků. Byli jsme několika občany před jednáním dotazování, zda je možné schvalovat investici do projektu, který je v den jednání téměř dokončen. Také proto položil Ing. Martin Klíma podobný dotaz na starostu obce. Ten předal informaci, že za jistých okolností, pokud to dodatečně zastupitelstvo schválí, tak je to možné. Protože však výklad zákona vnímáme jinak, zastupitelé za Střeličník se u této věci zdrželi hlasování (Ing. Martin Klíma) nebo hlasovali proti tomuto bodu (Mgr. Eva Bartoňová). Zdroj: Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 40/2009.

Rádi bychom všem střelickým občanům vysvětlili, že nejsme proti stavbě plotu, který rozhodně pomůže koncertům a akcím ZUŠ, které se zde konají, nebo pohodě na zahrádce restaurace. Ale budeme prosazovat, aby tyto investice byly projednány dostatečně dopředu a schváleny běžnou formou, nikoliv dodatečně, což zákon z našeho pohledu neumožňuje. Důvodem je to, že v obci Střelice má rada obce povoleno schvalovat výdaje jen do výše 100 tis. Kč. Jakékoliv vyšší výdaje (což je i tento případ) musí schvalovat zastupitelstvo. Rada obce proto o plotu mohla hlasovat z pohledu doporučení nebo zařazení na bod jednání zastupitelstva, ale jediné zákonné schválení je oprávněné provést právě zastupitelstvo. Pokud by to stavbu plotu z jakéhokoliv důvodu neschválilo, neexistoval by právně uznatelný souhlas ke stavbě a vznikla by poměrně zapeklitá situace. 

Nad rámec toho sdělujeme, že rada obce v tomto volebním období schválila zadání studie cca za 60 tis. Kč, která by měla ověřit možnou výstavbu společensko-kulturního sálu místo stávající restaurace. V tomto duchu se tak jeví celková investice přibližně 427 tis. Kč (z toho 97 tis. Kč bez DPH demolice, 288 tis. Kč vč. DPH nový plot, 32 tis. Kč bez DPH zámečnické práce – brána a 10 tis. Kč bez DPH – stolařské práce), jako poměrně výrazná. Navíc při stavu, v jakém je samotná budova, která bude buď potřebovat další vysoké investice a nebo se obec rozhodne namísto ní postavit třeba kulturní sál.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě Win Plus – do doby jednání nebyl předložen, bod byl diskutován a poté odložen

K výstavbě, která již započala nad ul. Příční a Komenského, bylo nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. Firma jej však do dne jednání nepředložila. Dále starosta přítomné informoval, že při jednání s developerem bylo předběžně dohodnuto, že bude využívat příjezdovou cestu za Satovem, pod školou a pod Žleby. Tuto trasu měl developer zpevnit. Zároveň starosta vyzval zastupitele i občany, pokud by měli lepší nápad jak zajistit příjezd techniky do lokality, aby se ozvali.

Dodatek po zastupitelstvu: k 1. červenci 2019 je zřejmé, že přístupová trasa byla změněna a technika nyní jezdí po ul. Školní a Komenského. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost firmy jako stavitele a vedení obecního úřadu, naši zastupitelé nejsou účastni všech jednání a navržené řešení tak mohou jen připomínkovat. Zastáváme však názor, že nejméně obtěžující by byla obousměrná Příční, ale finální dohoda je na vedení obce a stavební firmě. Jakékoliv dotazy nebo podněty k tomuto tématu proto směřujte tímto směrem.

3. Smlouva o výstavbě technické a dopravní infrastuktury se Z.G.R. SAXA, spol. s.r.o. – schváleno 13 hlasy, zdržela se Mgr. Eva Bartoňová (Střeličník)

V lokalitě Kopaniny je cílem stavební firmy pokračovat ve výstavbě dalších ulic. Obec v tomto případě preferuje uzavření smlouvy, která řeší náležitosti výstavby a práva stavitele i obce. Po delší diskuzi s přítomnými občany, kteří nyní bydlí v ul. Nad Farou a nemohou zkolaudovat své domy, byly položeny dotazy týkající se kvality smlouvy a garancí pro obec. Cílem je vyvarovat se podobným problémům, které nastaly u výstavby v ul. Nad Farou. Občané byli ujištěni, že smlouva byla konzultována s právničkou pí. Vítkovou (právní zástupce obce). Na závěr zastupitelstva jeden z občanů upozornil, že firma dle dostupných informací nevyvíjí žádnou činnost, má 0 zaměstnanců a žádný obrat. Starosta obce poděkoval za informaci a sdělil, že informace ještě prověří.

4. Bankomat – 8 pro, 6 se zdrželo hlasování

V bodě různé došlo na bod, který jsme dopředu dlouho avizovali. Zřízení bankomatu v obci. Chtěli jsme, aby na tomto bodě panovala shoda napříč celým spektrem, proto jsme napřed požádali o stanovisko finanční výbor obce, který zřízení doporučil i za cenu dotace ze strany obce (viz Zápis č. 1). V prosinci 2018 pak zastupitelstvo 15 hlasy uložilo radě obce zabývat se podmínkami zřízení bankomatu v obci. Ze všech oslovených bank měla zájem jen Fio banka. Nabídku jsme předložili na radě obce, která však trvala na vlastním průzkumu mezi občany. Na ten odpovědělo přes 400 občanů a ⅔ z nich souhlasilo, aby obec zřídila bankomat i v případě, že by na něj musela doplácet do výše 8 tis. měsíčně.

V diskuzi, která trvala snad 20 minut, padlo ze strany některých zastupitelů i občanů v publiku mnoho dotazů, proto je zde ještě jednou zodpovíme.

Zastupitel p. Tichý se dotazoval, jak je možné, že více než 50 hlasů bylo doplněno do výsledků ankety až po termínu a že to vytváří dojem možného ovlivnění. Na to odpověděla p. Bartoňová (Střeličník), že jsou to hlasy odevzdané na anketním lístku na obecním úřadě a že se vyzvedly a doplnily až po skončení ankety.

Pan David Otoupalík (Střeličník) z publika upřesnil, že všechny odpovědi obsahují jméno a příjmení a že je možné ověřit jmenovitě, zda hlasovali jen ti, co byly zahrnuti do výsledků. Mylně pak uvedl, že hlasovací lístky v písemné podobě jsou uloženy u starosty obce, za což se dodatečně omluvil – jsou uloženy u pí. Kupské, správkyně obecního webu.

Dotaz z publika, kolik hlasovalo lidí. Eva Bartoňová uvedla, že 406 a že je to cca 17 % dospělých občanů obce. To bylo z publika zpochybněno, jako malý vzorek. Na to reagovala p. Bartoňová připomínkou, že v rámci dotazníkového šetření Program rozvoje obce 2017 – 2022 odpovědělo jen 188 občanů a přesto z něj byla vytvořena vize obce; uvedla tak, že počet 406 hlasujících je dostatečně velký.

Dotaz paní z publika směřoval k tomu, kolik bude obec doplácet měsíčně, pokud se čistě hypoteticky neprovede žádný výběr. Odpověď Evy Bartoňové bylo, že cca 22 000 Kč, ale že není důvod se takto obávat, jelikož žádná z oslovených obcí podobné velikosti, kde již bankomat je, nedoplácí. Navíc smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi do 3 měsíců.

Posléze zřízení bankomatu podpořili v debatě Ing. Alois Liška (KDU-ČSL) a také Mgr. Helena Fialová (KDU-ČSL), kteří uvedli, že v dnešní době je to služba, kterou občané v obci očekávají a vzhledem k tomu, jak obec roste, je přínosné ji zřídit.

Na závěr rozsáhlé debaty starosta obce vyzval k hlasování, kde zřízení bankomatu prošlo o 1 hlas. Všem, kteří bankomat podpořili, děkujeme a věříme, že jeho přínos ocení nejen místní občané, ale i projíždějící nebo ti, kteří v obci pracují. Finální výběr lokality, kde bude bankomat umístěn, delegovalo zastupitelstvo na radu obce.

Pro bankomat hlasovali 2 zástupci Střeličníku (Bartoňová, Klíma), ODS (Kliment) a KDU-ČSL (Vašulín, A. Liška, V. Liška, Fialová a Dlapka).

Hlasování se zdrželi zástupci Nezávislých (Ondrášek, Hloušková, Vidláková, Stehno a Tichý), stejně tak jako p. Záleský (KDU-ČSL).

5. Rekonstrukce mostu Na Hrázi

V původním programu byl zařazen i bod týkající se dlouho odkládané rekonstrukce mostu Na Hrázi. Nakonec však byl z programu jednání stažen, protože všechny předložené nabídky významně převýšily očekávanou cenu cca 5,3 mil. Kč. Tím, že obec zakázku vypsala jako výběrové řízení formou uzavřené výzvy (tedy poptáním vybraných zájemců), došlo by akceptací nabídky vyšší než 6 mil. Kč k porušení zákona. Obec tak bude muset pro příště zvolit buď otevřené výběrové řízení (a cena poté může překročit 6 mil. Kč) a nebo vypsat znovu formou poptávky, ale s očekáváním ceny pod 6 mil. Kč. Jinak by opět musela výběrko zrušit. V oficiálním zápise je také uvedeno, že realizace se očekává až v r. 2020, tudíž na most si budeme muset ještě počkat …

__

Ve volné diskuzi vystoupil mj. p. Wanke ze SRPZŠ a informoval zastupitele, že již nadále není možné provozovat letní tábory v lokalitě Smrk a to z důvodu vykácení lesa postiženého kůrovcem. Díky tomu je na tábor příliš vidět ze silnice, dřevěná chata se zázemím bude působit jako past na zloděje a tábor v těchto místech již nebude možné provozovat. Nabídl tak zájemcům převzetí vybavení, na což zaregoval p. Ing. Záleský jako dlouholetý Skaut a předběžně projevil zájem. Tábor tak postihla stejná situace jako spoustu jiných v ČR.

Dále také vystoupil p. Prát jako provozovatel restaurace U Nádraží a v delší diskuzi zmínil špatný stav budovy vč. neadekvátního nájmu v logice právě pronajaté restaurace U Trnků. Z diskuze jsme zaznamenali, že nájem U Trnků má být smluvně stanoven na 2 000 Kč + 100 000 Kč ročně do vybavení / zlepšení stavu budovy ze strany nájemce. Reagoval také na to, že za nájemné restaurace U Nádraží v průběhu let zaplatil vysoké statisíce (cca 700 tis. Kč – nepřesně zachyceno), zatímco investice zpět do budovy byly v rozsahu cca 200 – 250 tis. (opět nepřesně zachyceno). Žádal tedy, aby obec zvážila snížení nájmu, příp. zvýšila investici do budovy směrem k lepšímu stavu. Diskuze byla delší, ale bohužel se nám ji nepodařilo lépe zaznamenat. Poté informoval / nebo byl vyzván, ať žádost podá oficiálně na podatelnu obce.

6. V průběhu jednání byly obvykle všemi hlasy schváleny tyto body, které nebyly žádným ze zastupitelů nebo z publika více připomínkovány:

  1. Darovací smlouva mezi obcí a Diecézní charitou Brno, oblastní charita Rajhrad. Dar ve výši 60 000,- Kč.
  2. Výběr firmy na rekonstrukci chodníků na ul. Tetčická. Vyhrála firma TOPSTAV, která již dělá rekonstrukci na ul. Ant. Smutného po pravé straně směrem na Vršovice. Cena byla cca 2 935 927 Kč vč. DPH. Více informací zde.
  3. Bod týkající se pokračující rekonstrukce Zdravotního střediska za 2 824 543 Kč, ordinace a čekárna zubních lékařů. Výběrové řízení vyhrála firma Stavby a konstrukce s.r.o., Žatčany.
  4. Koupě pozemku č. 3393/1 o velikosti 1854 m2 za cenu 700 Kč/m2, při celkové ceně 1 297 800 Kč, který by se obci mohl výhledově hodit např. pro parkování komunální techniky, aj. Jedná se o pozemek u tratě, za ul. Úvoz. Konkrétně tento.
  5. Koupě pozemků 164/6 o velikosti 137 m2 a 164/8 o velikosti 20 m2. Vždy za cenu 600 Kč/m2. Nacházejí se v těsné blízkosti restaurace U Trnků a obec již dlouho usilovala o jejich vlastnictví. Nyní, po vypořádání dědictví, mohlo konečně dojít k jejich koupi. Při tomto hlasování se zdržela Zuzana Hloušková z důvodu střetu zájmů.
  6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rekonstrukci učebny informatiky ZŠ Střelice a poskytnutí zálohy 2 871 056 Kč. Tato bude po přiznání dotace vrácena zpět obci. Zdržela se Mgr. Helena Fialová.
  7. Zhotovení klimatizace v budově obecního úřadu v 1. NP v celkové ceně 399 615 Kč bez DPH. Byla vybrána firma HI – SERVIS vzduchotechnika, s.r.o., Brno.
  8. Zhotovení základů hrobů a chodníků v urnovaé sekci hřbitova. Výběrové řízení vyhrála  firma Stavby a konstrukce s.r.o., Žatčany za cenu 481 542 Kč včetně DPH.
  9. Vícepráce vůči firmě TOPSTAV s.r.o., Brno při zakázce rekonstrukce chodníků formou dodatku č. 1 ke smlouvě Ant. Smutného, II. etapa. Celková cena víceprací činí 267 tis. Kč bez DPH.
  10. Provedení prací v budově ZUŠ Střelice, dodávky elektrotechnického zařízení pro taneční učebnu. Zakázku v ceně 288 tis. Kč vyhrála firma Elektro-Vidlák, Střelice.
  11. Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 140 tis. Kč pro podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje. Dotace bude využita na nákup ochranných a pracovních prostředků, vč. komunikačních zařízení.

Všechny občany zveme na každé další jednání zastupitelstva a jakmile budeme mít legislativně připravené, budeme navrhovat zajištění audio či video nahrávek z jednání.

Oficiální zápis obce Střelice najdete zde: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx?id_org=15743&id_dokumenty=9523

Zápis volnou formou zpracoval David Otoupalík, revidoval Radim Brener (oba z publika), vše za součinnosti zastupitelů za Sdružení občanů Střeličník, z.s. Evy Bartoňové a Martina Klímy. Všichni se jednání zúčastnili, buď jako zvolení zastupitelé nebo v publiku.

Napiště Váš komentář