fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Náš komentář ke 5. jednání zastupitelstva obce Střelice

Již páté jednání zastupitelstva obce dne 24. 9. 2019 mělo nevídanou kulisu. Postupně dorazilo 👫 25 občanů (obvyklá účast je poloviční), kteří na závěr zastupitelstva obce aktivně vyjádřili své názory k některým projektům či problémům v obci. Pokusili jsme se je co nejlépe zaznamenat. Zároveň přidáváme i náš komentář k průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce.

Po projednání všech bodů programu (uvádíme ve spodní části článku), vystoupil zastupitel 🆘 Martin Klíma, s návrhem na zařazení rekonstrukce chodníku ul. K Závorám do rozpočtu na příští rok. Zdůvodnil, že se jedná o jedinou oficiální cestu, jak se dostat k nádraží a od nádraží do obce, pokud by člověk nechtěl obcházet trasu přes lávku ve Vršovicích. Ta navíc bude v příštích letech krátkodobě stržena, z důvodu rekonstrukce trati Brno > Zastávka. V reakci na návrh vystoupil starosta obce, který v diskuzi uvedl, že ❌ projekt nepodpoří, protože má obec omezené zdroje a finance. Uvedl, že pro příští rok je prioritou rekonstrukce chodníků na Nebovidské, zachování příspěvků pro organizace v obci, příprava projektu pro čističku odpadních vod a dále. Na příspěvek starosty navázala p. Mgr. Helena Fialová, která zdůraznila potřebu investic do obecních škol a školek a velkými výdaji, které obec v tomto čekají. (Aktualizováno, na jednání rady obce následující den rada projekt schválila a podpořila, děkujeme!)

1️⃣ Diskuze k návrhu Martina Klímy byla poté přerušena mnohými komentáři z publika, které sepisujeme jednotlivě, nikoliv však posloupně. Vybíráme ty, které jsou z našeho pohledu nejdůležitější a nebo měly největší odezvu.

2️⃣ Občan se dotázal, zda existuje vize obce, se kterou by se občané mohli seznámit a která by ukazovala směr např. v logice velkých výdajů. Starosta odpověděl, že nikoliv, ale že je možné ji sepsat. Radní 🆘 Eva Bartoňová uvedla, že existuje Vize obce zpracovaná MAS Bobrava, která je však krátkodobá a jež byla zpracována na základě reakcí cca 85 občanů. Za Střeličník dodáváme, že jednoznačně podporujeme zpracování komplexní apolitické vize obce, do jejíž zpracování se zapojí všechny (většina) organizací a spolků v obci. S některými zastupiteli jsme již toto téma v posledních měsících diskutovali a jsou připraveni návrh podpořit. Děkujeme jim za to.

3️⃣ Občan z publika se zeptal starosty obce, jak to bylo s propadlou dotací na výstavbu MŠ Střelice. Starosta na dvojí vyzvání uvedl, že skutečně dotaci ve výši přes 20 mil. Kč vracel, jelikož existovala smlouva z minulosti, kterou se obecní právničce nepodařilo vyřešit a nechtěl jít do rizika soudního sporu. Připomínku bez reakce k tomu měl z publika 🆘Radim Brener, zda právní zástupce pro obec ještě pořád pracuje ….

4️⃣ Dotaz z publika směřoval k tomu, zda zastupitelé schválí smlouvu ohledně dopravy k výstavbě Rezidence Střelice. Ve velmi dlouhé debatě, do které se zapojilo mnoho občanů a zastupitelů, padlo mnoho připomínek a komentářů. Mezi nejdůležitější, z našeho pohledu, byla hrozba výstavby dalších bytovek v lokalitě, stejně tak jako dotaz na celkové zajištění dopravní obslužnosti lokolity, nebo připomínka týkající velikosti stavby jako takové. V diskuzi dále vystoupil 🆘 David Otoupalík, který uvedl, že zastupitelstvo v r. 2010 schválilo povolení výstavby dvoupodlažních domů s podkrovím, ale staví se tři + podkroví. Starosta požádal o přeposlání a situaci ještě bude prověřovat. V diskuzi dále padlo několik návrhů, jak by obec mohla reagovat na případnou další výstavbu zde a je na obci, zda je přijme za své. Za 🆘 Střeličník vnímáme, že se v obci živě diskutuje o výstavbě jako takové, chystáme pro vás podrobnější článek, ve kterém se pokusíme shrnout v časové posloupnosti fakta.

Závěrem bodu však bylo, že vedení obce potvrdilo rozhodnutí kraje, který určil, že jediná přístupová cesta ke stavbě vede přes ul. Školní, Komenského a Příční a dosavadní provizorní cesta pod Žleby tak nesmí být využívána.

5️⃣ Dráhy navrhují zrušení prodeje jízdenek ve Střelicích. Starosta obce zmínil, že se ještě jedná. Martin Klíma navrhl prověření automatu na jednorázové jízdenky. Starosta prověří.

6️⃣ V diskuzi vystoupil občan, který se dotazoval na vybudování přechodu na Nebovidské a též u vlakové zastávky Střelice – Dolní. Místostarosta obce p. Vašulín uvedl, že projekty se již připravují a je to v blízkém plánu.

7️⃣ V diskuzi vystoupil občan, který se dotazoval vedení obce, zda došlo k nějakému posunu týkajícímu se možné kolaudace domů v ul. Nad Farou. Místostarosta uvedl, že se stále čeká na dořešení převodu osvětlení a poté se uvidí. Občan se tázal, zda se jedná o poslední překážku, aby bylo vydáno předběžné užívání komunikace a domy šlo po dlouhých letech zkolaudovat. Místostarosta uvedl, že nyní nedokáže odpovědět, že je nutné počkat na převod a pak se uvidí.

8️⃣ V diskuzi vystoupil občan s připomínkou, že dochází k výraznému rozšiřování zástavby v chatových oblastech kolem Střelic a upozornil na budoucí rizika s tím spojená.

9️⃣ Občan položil dotaz, jak je možné, že se o špatném stavu části střechy školy, o špatném stavu domu služeb, o špatném stavu všech hospod, mluví až dnes, navíc kdy je mnoho let jasný nedostatek kapacity škol a školek.

Níže pak uvádíme body dle oficiálního programu, které byly, není-li uvedeno jinak, schváleny v plném rozsahu, tedy 15ti hlasy.

☑️ Usnesení rady obce od 4. zastupitelstva (najdete na webu obce)
☑️ Rozpočtové opatření č. 6 / 7 / 8 (najdete na webu obce)
☑️ Tvorba a používání sociálního fondu obce, směrnice č. 3/2020 platná od 1.1.2020. Obec si schválila fond vytvářený zaměstnanci a pro zaměstnance obce, třeba na příspěvek na dovolenou
☑️ Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Střelice. Audit doporučil aktualizaci. Halu i tělocvičnu nadále pronajímá obec – zdůvodnila p. ředitelka Fialová.
☑️ Dar pro obec Střelice od p. prof. Josefa Komárka, pozemek p.č. 391/9, plocha 8 m2 v ul Ant. Smutného pod obecním chodníkem.
☑️ Výstavba modulární školky v Cihelně pro 28 děti. Firma Eko Modular s.r.o. předkládá nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení za cca 152 tis Kč.
☑️ Likvidace kopané studny a bývalé vodárny pod vaneckym koutem. Návrh přeložil Ing. Robert Liška. Obec získala souhlas odboru životního prostředí Šlapanice. Jedna se o majetek tj. bylo potřeba schválení zastupitelstva.
☑️ Odstranění kuželny u nádraží na základě vyjádření statika. Odstraní se většina zadní budovy. Napřed se ale udělá základ, vystaví se zeď a doplní se střecha.
☑️ Upřesnění vyplácené zálohy na dotaci pro počítačovou učebnu na ZŠ Střelice za 2870 tis. Kč. Spoluúčast obce je 5 % (cca 150 tis Kč). Rekonstrukce už je hotova a dle slov p. ředitelky Fialové je velmi zdařilá. Děkujeme a přejeme žákům krásnou výuku.
☑️ Schválení cenové nabídky na výrobu plošiny pro bezbariérový přístup do obecní knihovny, budovaný z boční části. Cena 132 tis Kč bez DPH.
☑️ Příspěvek cca 151 tis Kč do systému IDS JMK podle počtu obyvatel, s platbou v 1. Kvartálu 2020.
☑️ Odkoupení pozemků ostatní plocha za cenu 500 Kč za metr. Jsou před restauraci u Trnků pod obecním chodníkem a zastávkou autobusu. Rada obce doporučila nákup schválit. Celkem se jedná o 107 m2. Zdržela se p. Hloušková.
☑️ Nákup podílu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v lokalitě ul. Ve dvoře. Jedná se o pozemky pod komunikaci. Rada obce doporučuje za 8 595 Kč celkem schválit.
☑️ Pracovní cesty – schvaluje se každý rok.
☑️ Vodárenská – 144 tis Kč. Za čištění kanálových vpustí. Radní Eva Bartoňová navrhla zveřejnění vpustí, které jsou ucpané. Obec seznam má, ale starosta je nyní proti zveřejnění, protože si není jist, zda lze zveřejnit a není to proti zákonu. Bude se domlouvat s právní zástupkyni obce. Za Střeličník rádi počkáme na vyjádření právní zástupkyně, i nadále zveřejnění podporujeme.
☑️ Obecní traktor John Deer je zkorodovaný, nezbytná oprava cca 250 tis Kč a tímto strojem obec děla zimní úklid obecních komunikaci a chodníku. Návrh na zakoupení nového traktoru cca za 1 mil. Kč.
☑️ Rekonstrukce pultové střechy u přechodu sedlové střechy na pultovou v budově ZŠ Střelice. P. Fialová zdůraznila havarijní stav popisem problémů které pravidelně způsobuje déšť. Byly osloveny firmy, 3 se přihlásily. Vybrána firma za 155 tis Kč. vč. DPH.
☑️ Bod týkající se probíhající rekonstrukce chodníků na ul. Tetčická. K tomu nezbytná úpravy vjezdů, chrániček, osvětlení přechodu a míst pro přecházení. Vše pečlivě vysvětlit místostarosta obce. Schváleno navýšení ceny o cca 350 tis Kč bez DPH. Celková cena 2 770 tis Kč.
☑️ Odbourání, vybetonování, vazba a střecha vč. krytiny navazující budovy u kuželny U Nádraží. Výstavbu provede firma za 464 tis Kč.

👍 Přítomni všichni zastupitelé. Návrhová komise: Jiří Kliment, Pavel Stehno. Ověřovatelé zápisu: Zuzana Hloušková, Alois Liška.

‼️ Výše uvedený komentář není oficiálním zápisem obce Střelice, ale pohled na jednání zastupitelstva sepsaný zástupci Střeličníku. Oficiální zápis schválených bodů najdete na stránkách obce Střelice, detailní zápis je pak vždy k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Napiště Váš komentář