fbpx
Rada obce

Glosa k 24. jednání rady obce Střelice z 27. 11. 2019

Protože zápisy z rady obce (dále jako RO), které jsou publikovány na stránkách obce či ve zpravodaji, vyjadřují jen strohou informaci a nikoliv důvody či doplnění, proč a jak byl bod projednán, rozhodli jsme se některé informace doplňovat formou neoficiálních glos.

Glosu jsme zvolili zejména z toho důvodu, že informace jsou podávány z pohledu naší radní 🆘 Evy Bartoňové a neznamená to, že body, které zmiňuje v glose, jsou projednávány a schvalovány jen její zásluhou. Zároveň zde chceme uvádět i ty body, na kterých se rada obce neshodla, že patří do zápisu nebo jsou uvedeny jen dílčím způsobem.

1⃣ Přednesla jsem návrh na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva předem online na webu obce. Doposud občané nemají možnost se seznámit s podklady, které mají zastupitelé obce k dispozici a mnohdy jsou tak jen pasivními účastníky zasedání zastupitelstva. Věříme, že tento krok povede k většímu zapojení obyvatel do dění v obci a k jejich lepší informovanosti. ⁉️ Rada obce se prozatím k tomuto návrhu staví neutrálně a bude ještě předmětem dalšího projednání.

2⃣ Projednávalo se výběrové řízení k rekonstrukci náměstí. Přednesla jsem své připomínky a prozatím negativní stanovisko, přičemž důvody bylo možné shrnout do těchto bodů:
▪️ ve studii nebylo přihlédnuto k podnětům od občanů – málo parkovacích míst, není vyřešena otázka nakládání s odpady,
▪️rekonstrukce je rozdělena pracovně na 2 etapy, ale výběrové řízení je o celkové rekonstrukci,
▪️ jestliže je finanční situace obce taková, jak pan starosta zmínil na zastupitelstvu obce (je potřeba šetřit peníze na rozšíření ČOV), považuji za nutné jiné investice v obci – 1. etapa necelých 7 milionů (silnice, chodníky, školka).

Prozatím jsme se na RO dohodli na nevypsání výběrového řízení a na pozvání pana projektanta Ing. Jebavého na zasedání RO.

3⃣ Výběrové řízení na úsekové měření v obci, které bude vypsáno v prosinci 2019 je potřeba doplnit také o variantu pronájmu. Pan starosta přislíbil zapracování této změny, což se stalo. 🆗 Výběrové řízení najdete zde: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx…

4⃣ Výběrové řízení na opravu mostu na ulici Na Hrázi bude taktéž vypsáno v prosinci 2019 s tím, že bude mít prodlouženu dobu k odpovědi. 🆗 Výběrové řízení již bylo vypsáno, najdete zde: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx…

5⃣ Na červnovém zasedání zastupitelstva zmínila paní ředitelka ZŠ Mgr. Helena Fialová, že se bude potýkat s nedostatkem prostor pro žáky z okolních obcí. Na radě jsem téma opět přednesla, ale budeme se tím zabývat až v rámci rady č. 25. Bude nutné získat podněty od paní ředitelky.

6⃣ V předchozím zápisu z RO bylo chybně uvedeno schválení pořízení LCD interaktivní informační tabule. O tomto schválení se nehlasovalo, jen se projednávalo. K tomu, aby bylo možné hlasovat o daném návrhu je potřeba podle mne doplnit následující:
▪️ chybí jakákoliv protinabídka (je velmi obtížné rozhodovat se jen podle jedné nabídky a mohlo by to vést ke zbytečně vyšším nákladům a nebo horšímu řešení, než je možné dosáhnout),
▪️ bylo by vhodné se poradit s někým ohledně výběru nejvhodnějšího typu a také případně myslet na to, aby bylo zařízení vhodně zakompovatelné do podoby zrekonstruovaného náměstí.
Bod byl již zařazen na jednání zastupitelstva obce.

7⃣ Stavební komise se na jejím zasedání 26.11.2019 shodla na zděné variantě pro dvě nové učebny MŠ. 🆗 Rada obce se shodla na potřebě poptání jak modulární, montované tak zděné varianty stavby.

8⃣ Architektonická studie na Společenský dům Střelice – v jarních měsících bude pozván na stavební komisi projektant k diskuzi ohledně připomínek a dodatků. 🆗 Naše připomínky jsme sdělili ve stavební komisi a předneseme je i na schůzce, na kterou odkazujeme.

9⃣ Situace ohledně bankomatu. 🆗 RO se shodla na nutnosti vyvěšení záměru o pronájmu vstupu do zdravotního střediska, kde by měl být bankomat umístěn. Zároveň proběhlo schválení smlouvy oběma stranami, čeká se na vyřízení telekomunikačních přípojek (schvalovací proces 4 až 8 týdnů). Byla zveřejněna informace o pronájmu dle zákona: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx…

Oficiální zápis z tohoto jednání rady obce Střelice najdete zde: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx?id_org=15743&id_dokumenty=10019

Pozn.: Dříve jsme uvedli špatné datum jednání 13. 11., správné datum je 27. 11. 2019. Za chybu se omlouváme.

Napiště Váš komentář