fbpx
Přednášky

Doplňující odpovědi k elektrifikaci Brno – Zastávka (1. etapa)

Přinášíme vám 2. část informací k probíhající rekonstrukci trati Brno – Zastávka (1. etapa). Za odpovědi, které navazují na proběhlou debatu s občany, děkujeme 👩‍💻 Petře Havrlantové, specialistce komunikace společnosti Skanska.

Požádali jsme o fotografie prvků, které budou pro protihlukové stěny využity, aby bylo zřejmé, jak bude stěna vypadat. Bohužel, reálné fotografie nám Skanska neposkytla s odkazem, že barva protihlukových stěn se momentálně schvaluje. Přiložený obrázek je proto pouze ilustrativní …

Zároveň jsme dostali doplněnou informaci, že výška protihlukových stěn je proměnlivá, většinou cca 2,5 metru nad terén. Protihluková studie, která byla zpracována v rámci projektu, přitom zmiňuje výšku 1,5 metru od traťové koleje v místě kolem ul. Nová a dále pak výšku 1,8 metru nad traťovou kolejí, v ostatních místech ve Střelicích. Tak uvidíme, jaká bude skutečnost …

▶️ Protihluková studie je k dispozici ke stažení on-line bez PINu na tomto odkazu https://filestore.skanska.cz/collect.jsp?lp52ePqU a obsahuje celou řadu zajímavých informací. Vyplývá z ní například, že protihluková opatření jsou navržena pro obytné lokality tak, aby byly dodrženy požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a aby po dokončení stavby došlo ke zlepšení stávající hlukové situace.

Zároveň se v ní píše, že pokud ověřovací měření hluku prokáže překročení limitů po realizaci navržených opatření – protihlukových stěn, je možné použít jako doplňkové opatření pryžové bokovnice, které se instalují na kolejnice. Útlum dosahuje cca 1 – 3 dB. Dalším opatřením, které zajistí snížení hluku je údržba svršku v dobrém technickém stavu (broušení kolejnic, podbíjení).

Občané se na přednášce dále zajímali, zda bude i nadále možné přecházení v místě nad černým chodníčkem od Satova a také za ul. Nová a Újezd. V tomto duchu Skanska vzkazuje, že přecházení trati mimo místa k tomu určená je nebezpečné a protizákonné, pod pokutou 10 000 Kč. Navíc, ve většině míst bude přechodu bránit právě protihluková stěna.

Dále se občané ptali na tunýlek, který vede od hřiště na ul. Jaroslava Svobody. Dle informace Skansky bude zachován takřka ve stejné podobě, přičemž osvětlení tunýlku není plánováno > není přiveden napájecí kabel. Pokud by obec měla zájem zde vyřešit osvětlení, má se obrátit na investora, kterým je SŽDC.

Nad rámec dotazů z publika nás ještě zajímalo, kdy bude přebudován přejezd ve Střelicích. K tomu dojde v termínu od 2. 7. 2021 a plně funkční bude k 20. 9. 2021. Během této výluky bude také zdemolována stávající budova na obsluhu hradla.

Také jsme se dotazovali, jak bude zabezpečena lávka proti úrazu elektrickým proudem. Dle informací Skansky bude osazena zábranami proti dotyku dle platné legislativy.

Posledním dotazem z naší strany pak bylo, zda bude možné mezi 2. a 1. kolejí přejít přímo, tedy bez použití podchodu či výtahu. Z odpovědi, kterou přinášíme v plném znění, je zřejmé, že nepůjde.

“Toto je pouze služební chodníček, který bude pro veřejnost nepřístupný a oddělený uzamykatelným zábradlím. Z hlediska bezpečnosti je volen nejbezpečnější přístup tubusem podchodu. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zde bude výtah. Jiným způsobem se na nástupiště veřejnost nedostane.”

Věříme, že vám tyto informace pomohou zorientovat se v probíhající rekonstrukci a pokud by vás ještě něco zajímalo, napište nám do diskuze nebo se můžete obrátit přímo na Skansku na e-mail brno-zastavka@skanska.cz

Napiště Váš komentář