fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Glosa k 11. jednání zastupitelstva obce Střelice

V půlce března proběhlo jednání zastupitelstva, které bylo poprvé přenášeno on-line. Jsme rádi, že se obec přidala k těm, které podobný informační servis občanům poskytují. Věříme také, že se k zastupitelům a posléze i k občanům budou postupně dostávat i podrobnější informace o projektech, kterými se obec zabývá. Na příkladu v závěru pak ukazujeme, proč se zveřejňování podkladů vyplatí.

Jedním z bodů zastupitelstva byla stručná žádost ředitelky ZŠ a MŠ Střelice paní Mgr. Fialové o navýšení prostředků na provoz ZŠ a MŠ na rok 2021. Konkrétně šlo o investiční dotaci za účelem odstranění havarijního stavu tělocvičny ve výši 2 850 000 Kč, která je v majetku obce Střelice.

V žádosti samotné paní ředitelka uvedla (https://strelicegdpr.rajce.idnes.cz/11…/1481128026), že je tělocvična v havarijním stavu kvůli nefungující elektřině, špatným podlahám, malému počtu umyvadel, problematickým odpadům a zastaralé sanitě. Doplňuje to informací, že dlouhou dobu jsou v havarijním stavu také toalety v patře pravého křídla budovy, které jsou ještě v původním stavu a téměř nefunkční, zejména odpady. Na místě nám – zastupitelům, bylo dále vysvětleno, že vyhořela elektroinstalace (staré hliníkové rozvody). Instalací nových rozvodů se poruší omítka, na což navazuje vymalování a tak dále. Dozvěděli jsme se také detaily o protipožárních dveřích, o toaletách apod. Jistě se hodí opravy provést nyní, když jsou žáci vzděláváni distančně.

Všechny argumenty, které zazněly, byly pochopitelné a v žádném případě bychom si nedovolili je rozporovat. Ke vzdělávání a rozvoji dětí přistupujeme zodpovědně a dlouhodobě je podporujeme. Přesto pro nás, jakožto zastupitele za Střeličník, kteří také nesou osobní právní odpovědnost za všechny schválené body, dodaná žádost ve formě jednoduchého popisu stavu, bez jakýchkoliv detailů či cenové nabídky / projektu, nebyla dostačující.

Z tohoto důvodu jsme se v hlasování o investici 2,85 mil. Kč zdrželi, jelikož se domníváme, že o takto významné investici do majetku obce nelze hlasovat jen na základě jednoduché žádosti.

A nyní k příkladu, proč se zveřejňování podkladů vyplatí. 
V materiálech, které obdrželi zastupitelé obce, byl také dodatek plánovací smlouvy se společností WinPlus, která staví bytovku nad ul. Příční. Ten řešil možnost změnit způsob a termín výstavby dětského hřiště, a to tak, že by nebylo dokončeno v rámci 1. etapy, ale až v té navazující – po výstavbě 2. bytovky v téže lokalitě. A také, že nedokončení dětského hřiště nebude bránit kolaudaci 1. ani 2. etapy, při smluvní pokutě 100 tis. Kč při nesplnění. Takto byl materiál předložen zastupitelům a navržen ke schválení (viz https://strelicegdpr.rajce.idnes.cz/11…/1481128255) .

Poté, co jsme materiály k zastupitelstvu zveřejnili, se na zastupitele obrátil střelický občan s upozorněním na možné riziko související s územním plánem. Na zasedání zastupitelstva při projednávání tohoto bodu vystoupil zastupitel Ing. Záleský, který přidal také své stanovisko, a doporučil původní usnesení změnit na neschválení. Zastupitelé v rámci debaty, do které se zapojil i starosta obce, původní návrh usnesení změnili, a poté odhlasovali “neschválení tohoto dodatku”. Věříme tak, že i díky zveřejněným podkladům, se tak občané mohli seznámit s podklady a přinést další pohled na věc, který nakonec vedl k úpravě původního doporučení.

Zástupci Sdružení občanů Střeličník dlouhodobě prosazují otevřenost informací od obce k občanům. Opakovaně navrhují, aby občané byly informování o všech projektech, které obec chystá, vč. zveřejnění projektových dokumentací k seznámení a otevřených výběrových řízení. Jsme totiž přesvědčeni, že ani my nebo lidé ve vedení obce a zastupitelé nemohou rozumět všemu, a třeba nevědomky mohou přehlédnout zásadní skutečnosti. A proto si myslíme, že je na místě, aby možnost seznámit se a vyjádřit byla dostupná co nejvíce občanům, kteří leckdy mohou poradit či nasměrovat.

Obecně, z našeho pohledu je správné, aby zastupitelé rozhodovali o relativně vysokých částkách na základě úplných podkladů, pokud se mají chovat jako řádní hospodáři. Je také důležité, aby i občané měli možnost seznámit se s prací a plány zastupitelů, které si zvolili.

Jsme přesvědčeni, že občané ocení možnost seznámit se detailněji s tím, jaké projekty obec připravuje. Rádi se k daným tématům vyjádří, a třeba svým názorem nebo připomínkou přispějí k co nejlepšímu výsledku. Tak si představujeme moderní vedení dialogu a věcné diskuze na úrovni obce, zastupitelů i občanů.
 
 
Za Střeličník Martin Klíma a kolektiv
Pozn. Nejedná se o oficiální zápis, ten najdete vždy na stránkách obce Střelice nebo ve Zpravodaji.

Napiště Váš komentář