fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Glosa k jednání zastupitelstva obce Střelice ze dne 9.9.2021

Na začátku září proběhlo další jednání zastupitelstva, které bylo jako předchozí jednání ZO přenášeno on-line. V glose se snažíme popsat jednotlivé body, které byly na zastupitelstvu obce probírány trošku podrobněji, než bývá v oficiálním zápise.
Podklady pro ZO jsou k dispozici zde: https://strelicegdpr.rajce.idnes.cz/13._jednani_ZO_9._9…/

Starosta před zahájením mluvil o vyhlášce o pohybu psů, přičemž zmínil že by rád chtěl místo pro venčení psů.
 1. Hlasování o rozpočtových opatřeních a usneseních rady.
  Všichni přítomní PRO

 2. Rekonstrukce chodníku na ul. Nádražní
  Skanska bude opravovat poškozenou silnici na nádraží (od hospody, přes přejezd, až po křižovatku s ulicí Tetčickou). Obec zaplatí, aby Skanska v rámci provádění oprav udělala i opravu/rekonstrukci chodníků. Práce budou rozděleny na 3 etapy – přejezd, k ulici Tetčická a od přejezdu k hospodě.
  Skanska také bude rekonstruovat ulici Za Humny vč. obou větví k ulici Nebovidská a na Ostopovice. Kdyby občané potřebovali v rámci opravy něco vyspravit, zajištění štěrku by neměl být problém. Skanska končí se stavebními pracemi koncem dubna. Oprava chodníků by měla být dokončena do konce října.
  Všichni přítomní PRO

 3. Nákup cisternové automobilové stříkačky Scania pro JSDH
  Dodavatelem nové stříkačky bude THT Polička, s.r.o. s cenou 6 038 000 Kč bez DPH. Dodací lhůta by měla dle smlouvy být nejpozději 31.5.2022. Celkem velká část z kupní ceny by měla být hrazena z dotace o kterou obec žádá. Stará cisternová stříkačka bude nabídnuta k prodeji.
  Všichni přítomní PRO

 4. Bezplatný převod pozemku p.č. 7549/3 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVVM) na obec Střelice.
  Všichni přítomní PRO

 5. Oprava chodníků na ulici Ant. Smutného
  Projednání smlouvy se společností Creative Buildings, s.r.o. ohledně opravy chodníků na ulici Antonína Smutného od sokolovny směrem k obecnímu úřadu. Dle smlouvy by oprava měla proběhnout v termínu od 15.9.2021 do 30.11.2021. Nově vznikne (bohužel pouze) místo pro přecházení, které bude osvětlené. Cena opravy 1 919 010,94 Kč bez DPH.
  Všichni přítomní PRO.

 6. Úprava komunikace v ulici K Myslivně (Kopaniny)
  Zakázka bude realizovaná také společností Creative Buildings, s.r.o. za 403 899,76 Kč bez DPH. Realizace by měla probíhat dle smlouvy od 1.9.2021 do 31.10.2021.
  Všichni přítomní PRO

 7. Dopravní značení
  Instalace směrovníků s názvy ulic a místními cíli v obci vyhrála firma Hicon za cenu 111 590,00 Kč bez DPH. Realizace dle smlouvy by měla trvat nejdéle 60 dnů od data objednání.
  Všichni přítomní PRO

 8. Prodloužení ulice Pod Lesem
  Projednání smluv ohledně spolufinancování díla s majiteli přilehlých pozemků. Majitelé budou spolufinancovat ⅓ nákladů komunikace před jejich pozemky. Obec dále uhradí projektovou dokumentaci, realizaci dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a před obecním pozemkem točnu s parkovacím stáním. Realizace díla byla zahájena 1.7.2021 a měla by být dokončena 30.9.2021.
  Všichni přítomní PRO

 9. Směna pozemků p.č. 2005/41 za p.č. 2005/42
  Obec vlastní pozemky, které jsou odděleny pozemkem ve vlastnictví občana. Tím, že obec smění s občanem takto rozdělené pozemky, výsledkem bude ucelený pozemek ve vlastnictví obce. Konečný výměra pozemků po směně bude zachována.
  Všichni přítomní PRO

 10. Prodej obecního pozemku správě železnic p.č. 7472/10
  Rada obce nedoporučila pozemek prodat s tím, že by bylo vhodnější jej později vyměnit za jiný pozemek ve vlastnictví Správy železnic dle potřeb obce.
  Všichni přítomní PRO neprodání

 11. Zrychlená změna územního plánu
  Nově připravované domy v lokalitě Žleby 2 (lokalita BR-b6, BR-b7 a BR-b12) mají mít dle územního plánu garáž. Padl požadavek na změnu územního plánu tak, aby bylo možné místo garáže vybudovat parkovací místa pro 2 automobily.
  Všichni přítomní PRO

 12. Zeleň pro část ulice Ant. Smutného a ulice Tetčická
  Zakázku na výsadbu listnatých stromů na ulici Ant. Smutného a výsadbu okrasných keřů a cibulovin na ulici Tetčická vyhrála firma A+K úpravy zeleně s.r.o. s cenou díla 724 456,40 Kč bez DPH. Dle smlouvy, by měla být výsadba realizována do 30.11.2021.
  Všichni přítomní PRO

 13. Zrušení spádovosti Popůvek
  Z Popůvek do Střelice dojíždí jednotky žáků. Obvykle děti z Popůvek dojíždí do Brna. Vystoupila pí. Fialová (ředitelka ZŠ) s tím, že mezi Popůvkami nejsou ani spoje hromadné dopravy, a také, že Popůvky rychle rostou a budou si muset postavit vlastní školu.
  Všichni přítomní PRO ukončení dohody o spádovosti.

 14. Dotace pro FK Střelice 125 000 Kč
  Dotace na rok 2021 pro Fotbalový klub Střelice + veřejnoprávní smlouva
  Všichni přítomní PRO

 15. Petice proti vepřínu
  Starosta obce vystoupil s tím, že obdržel petici s více než 500 hlasy. Petici je nutné projednat. Bude předána stavebnímu úřadu a bude se jí zabývat také Rada obce. Zastupitelstvo obce bylo pouze informováno. Starosta obce doporučil autorům petice, aby ji předali také hejtmanovi kraje.
  Starosta také zmínil, že obec nemá vyhlášku, která by stanovovala postup pro zpracování petice. Do budoucna by jí bylo dobré připravit.
  Radní Eva Bartoňová navrhla, aby zastupitelstvo uložilo radě, aby změnila rozhodnutí. Starosta odpověděl, že je třeba nejdříve probrat zákony, což Rada obce projedná.

 16. Občan upozornil na špatně zhotovenou silnici na ul. Jar. Svobody a stěžoval si na administrativní procesní nedostatky.

 17. Projekt na rozšíření ZŠ
  Ředitelka Fialová informovala o záměru přípravy projektu na rozšíření ZŠ (asi jen 2 roky poté, co na to Střeličník upozorňoval). Plánovaný přístavek je málo. Přiklání se k dostavbě dalšího patra. Případně ještě podkroví pro družinu. Ředitelka požádala zastupitelstvo obce, potažmo radu obce, o zajištění statika, který by vypracoval posudek, zda je rozšíření školy takovým způsobem možné.
  Radní Eva Bartoňová doporučila během výstavby dalšího patra revitalizovat také ostatní prostory školy a rozšířit kuchyň. Paní ředitelka Fialová přitakala, avšak uvedla také, že to je logistický problém, protože během výstavby musí zajistit výuku, což neumožňuje pracovat ve všech prostorách školy.
  Informovala také o plánu vyměnit veškerou kabeláž (ve spojení s konektivitou) v ZŠ za cenu v řádech jednotek milionů. Na revitalizace také dojde dle dostupných financí.

 18. Workoutové hřiště
  Martin Klíma představil zastupitelský návrh, který vychází z činnosti Komise pro veřejné záležitosti a hospodářství (KPVZaH), jež doporučila radě obce workoutové hřiště (venkovní posilovnu) zřídit. Z možných lokalit bylo vybráno fotbalové hřiště, přičemž posilovna by byla zpřístupněna také veřejnosti.
  Starosta a místostarosta však upozornili, že zřízení v daném místě není možné, protože fotbalové hřiště není na pozemku obce. Paní Fialová také doplnila, že kvůli bezpečnosti by nebylo vhodné umístit je za fotbalovou brankou, byť za sítí.
  Vystoupil také A. Liška, zda by pořízení nešlo řešit formou daru. Pan Tichý ale upozornil na složité jednání s vedením Sokola, kterému pozemek pod fotbalovým hřištěm patří. Do diskuze se zapojil také pan Valouch z FK Střelice.
  Po diskuzi zastupitelstvo rozhodlo, že workoutové hřiště za 180 tis. Kč pořídí, ale oproti původnímu návrhu bude postaveno na koupališti (2. vytipovaná lokalita).
  Všichni přítomní PRO

Za Střeličník Martin Klíma a kolektiv
Pozn. Nejedná se o oficiální zápis, ten najdete vždy na stránkách obce Střelice nebo ve Zpravodaji.

Napiště Váš komentář