fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Glosa k 14. jednání zastupitelstva obce Střelice ze dne 8.12.2021

Na začátku prosince proběhlo další jednání zastupitelstva, které bylo jako předchozí jednání ZO přenášeno on-line. V glose se snažíme popsat jednotlivé body, které byly na zastupitelstvu obce probírány trošku podrobněji, než bývá v oficiálním zápise.
Podklady pro ZO jsou k dispozici zde: https://strelicegdpr.rajce.idnes.cz/14._jednani_ZO_8._12._2021?

Všechny body, které byly zařazeny na 14. jednání zastupitelstva obce, byly schváleny. Obvykle plným počtem hlasů. Zastupitelé, kteří byli ve střetu zájmů (např. schvalování dotací pro spolky), se pak u těchto bodů zdrželi hlasování. Za Střeličník se jednání zúčasnila zvolená zastupitelka a radní Eva Bartoňová, pan Martin Klíma se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
.
Asi největším tématem tohoto zasedání tak byl bod, který otevřel občan v části “Různé” a týkal se již započaté stavby vepřína. Pravděpodobně všichni občané jsou v této době o již probíhajícím záměru výstavby nové části velkokapacitního vepřína v naší obci informováni. Spíše výjimečně se ale o něm dozvěděli z vývěsky stavebního úřadu před obecním úřadem, k většině se informace dostala spíše zprostředkovaně přes sousedy, známé nebo sociální sítě. Podle nás je už toto špatně, a o takové věci měli být občané informováni s dostatečným předstihem a obec si měla ověřit postoj občanů například formou dotazníku. Přes 500 obyvatel se později připojila k petici organizované místními občany, vyzývající k zastavení prací a přezkoumání rozhodnutí o povolení výstavby objektu jehož stavba se pravděpodobně dotkne všech obyvatel Střelic (zápach, hluk z nákladních automobilů, prašnost atd.).
.
Dle občana, který byl spoluorganizátorem petice a který vystoupil s dotazem na vedení obce a zastupitele, nebyly dodrženy všechny zákonné postupy a procesy, vedoucí k povolení výstavby. Reálně tak za obec Střelice a za všechny občany rozhodli všehovšudy 4 lidé (radní), aniž by se občanů zeptali na jejich názor. Tento občan tak v diskuzi na závěr jednání žádal vedení obce a zastupitele o jejich vyjádření k petici a k výstavbě samotné. Důvodem bylo i to, že obec propásla zákonný termín pro odpověď na petici. Starosta se pokusil informace krátce uvést, ale to autorům petice nestačilo. I nadále se snažili vyzývat zastupitele, aby se zapojili do diskuze a sdělili svůj názor na výstavbu. Následně vystoupila naše členka, radní Eva Bartoňová (v radě obce je konstantně hlasem proti stavbě, bohužel v minoritě) s návrhem, aby se hlasovalo o to, že zastupitelstvo obce ukládá radě obce se danou věcí zabývat, vč. přeskoupání rozhodnutí o povolení stavby.. Během jednání zaznívaly hlasy, že je to zbytečné, že se tím bude rada obce zabývat i bez tohoto hlasování. Z našeho pohledu to zbytečné není, je to forma, jak celou věc formalizovat a dát formálně radě tento úkol. Bohužel, i když tento návrh k hlasování byl podán zcela zřetelně, v souladu s právem zastupitele,, byl ignorován a k hlasování nedošlo. Je to až úsměvné, když se zamyslíte o jakých tématech se na zastupitelstvu standardně hlasuje a většina z nich vážností rozhodně nedosahuje důležitosti tohoto tématu.
.
Možná mnoho z Vás zajímá, proč organizátoři petice toto řeší s vedením obce, radou a zastupitelstvem a proč nejdou k zákazu stavby jinými kroky (bohužel zaznívaly i hlasy, aby si občané danou věc řešili přes ombudsmana). K tomuto se organizátoři také vyjádřili a dle jejich názorů, který konzultovali s ministerstvem, je ministerstvo připraveno podat vedení obce plnou podporu v těchto bodech, ale je důležité, aby tyto kroky dělalo vedení obce. To, že vedení obce radí, aby se občané obrátili na ombudsmana, je za nás absolutně absurdní a asi zde dochází k nepochopení, proč byli zastupitelé před třemi lety zvoleni. Byli zvoleni právě proto, aby hájili a zastupovali zájmy občanů, aby si občané nemuseli tyto věci řešit vlastní cestou. Organizátoři petice také dodali, že se snaží využívat veškeré dostupné možnosti, které jako občané mají, a tím pádem věc řeší na více místech. Vlastně se jim nemůžeme divit, když podpory z jejich obce se jím prozatím moc nedostalo.
.
Na závěr toho komentáře bychom rádi poděkovali všem zastupitelům, kteří na zastupitelstvu k danému tématu řekli svůj názor, ať už byl tento názor jakýkoliv. Jsme přesvědčeni, že jste byli zvoleni právě kvůli tomu, abyste se nebáli svůj názor veřejně a na mikrofon říkat.
.
Abychom nebyli pokrytečtí, připojujeme názor našeho sdružení k tématu rozšíření vepřína. Jestliže organizátoři petice mají informace ohledně nedostatečné dokumentace, nebo ohledně toho, že v dokumentaci byly nepravdivé údaje, mělo by se vedení obce tímto tématem zabývat a využít veškeré kroky, aby se výstavba pozastavila,zrušila nebo projektově doplnila (např. o čističku vzduchu a jiná opatření, která zde chybí). Měla by probíhat intenzivní spolupráce mezi obcí a organizátory. Rádi bychom, aby občané byli v tomto ohledu o jednotlivých krocích maximálně informováni, a tímto nabízíme všem možnost informovat občany skrz informační kanály našeho sdružení, dokud obec nepřijme svou roli dostatečně vážně a zodpovědně. Také z příštího jednání rady obce, které se bude konat ve středu 15. 12. a kam byli zástupci organizátorů petice pozváni, vám přineseme bližší informace.
Pokud máte k tomuto jakékoliv další dotazy, neváhejte je napsat do komentářů. Odpovíme na ně, nebo požádáme autory petice o reakci.
.
Dalším projednávaným bodem v rámci jednání zastupitelstva byl dotaz Evy Bartoňové ohledně odpadového hospodářství. Rádi bychom, aby obec zvážila možnosti častějšího vyvážení tříděného odpadu a zjistila, jestli nemohou jiní provozovatelé obci nabídnout lepší možnosti. Víme, že okolní obce přechází na jiné formy třídění, a věříme, že by bylo dobré, aby Střelice tyto možnosti také nevylučovaly. Odpověď pana starosty byla v tomto směru dle nás zavádějící a zaměřila se čistě na emocionální stránku, že za pana starosty se poplatky za odvoz rozhodně nebudou zvyšovat. Radní Eva Bartoňová nechtěla zvyšovat poplatky, naopak, ale na jednání rady obce se již delší dobu snaží zjistit odpovědi na otázky “Kolik by stálo častější vyvážení tříděného odpadu?” Nespokojeni s odpověďmi “To by bylo drahé”, jsme tedy tento dotaz přednesli veřejně. Chápeme, že se vedení obce nemůže zabývat dlouze jakýmikoliv dotazy, nemůže každému dotazu věnovat větší množství času, ale myslíme si, že toto téma mezi občany rezonuje celkem výrazně na to, aby se jím v tomto ohledu nějaká základní informovanost doručila. Odpovědi jsme se nedočkali a proto se budeme ptát dál. Bez ambice zvýšit poplatek, ale s ambicí přinést informace a následně zvážit možnosti.
.
V různém se také náš člen Petr Gadas dotazoval, zda obec řeší nějaké zajištění proti inflaci (investice, jednání s bankami). V příštím roce se inflace očekává rekordní, ekonomické odhady uvádí až kolem 8%. Starostova odpověď však nesouvisela s dotazem. Byl zmíněn jakýsi návrh na zdražování poplatků, snížení dotací pro spolky či vybudování radaru pro úsekové měření rychlosti. I nadále budeme upozorňovat, že obec dle našeho názoru neplní svou roli řádného hospodáře a prostředky, které dostává na rozvoj a údržbu obce namísto investic bez vysvětlení kumuluje na účtu. V současné době je na účtech obce odhadem 40 – 50 miliionů korun, které dle inflačního tempa v příštím roce ztratí na hodnotě odhadem 3 miliony korun. Jistě je v pořádku disponovat určitou rezervou, nicméně v době tak obrovských nárůstů cen stavebních materiálů a prací je poměrně zásadní se zamyslet, zda necháme každým rokem odsávat z peněz nás občanů Střelic několik milionů nebo zvážíme investice do oprav chodníků v další ulici, rekonstrukce zastávek v obci či třeba výstavby budovy pro obchod, služby nebo akce pro veřejnost.
.
Vystoupil také občan Střelic, který upozornil na to, že obec překročila počet 3 tis. obyvatel a tím pádem se může rozšířit počet zastupitelů až na 25. Starosta odpověděl, že nechá rozhodnutí na zastupitelích.
.
Tento občan se rovněž tázal, zda obec bude vymáhat smluvní pokutu za pozdní dokončení opravy komunikace v ulici K Myslivně. Dle smlouvy obce se stavební firmou dosáhly penále údajně téměř 100 tis. Kč. Místostarosta vysvětloval důvody s dodávkou materiálu, ale odpověď na to, zda obec sankci uplatní či nikoliv, nepadla. Jsme však přesvědčeni, že obec je povinna ze zákona tuto smluvní pokutu uplatňovat. Dotaz budeme opakovat prostřednictvím našeho zástupce ve finančním výboru.
.
Drobný komentář si zaslouží i bod týkající se zadání změny č. 2 územního plánu. Starosta obce vysvětlil, že důvodem ke změně jsou především žádosti občanů z lokality Žleby, aby při stavbě domu nemusela být postavena garáž (což je ve stávajícím územní plánu povinnost). Sdělil, že obec navrhuje tento požadavek vypustit a namísto toho dát jako požadavek 2 parkování stání. Dle sdělení starosty byly tyto požadavky už při minulé změně a “chybou” nebyly zapracovány. Změnou, proti předchozímu zpracování, je také zpracovatel. Tím nebude naše nadřazená obec Šlapanice, ale jakýsi “létající” zpracovatel. Tím bude nejspíše právnická osoba nebo její zaměstnanec a zpracování bude probíhat za úplatu. Tj. obec za tento návrh zaplatí, přestože by dle zákona mohla využít zpracování zdarma od Šlapanic. Argumentem pro létajícího zpracovatele byl čas, jelikož předchozí změnu Šlapanice řešili několik let, zatímco zde starosta očekává vyřešení do roka. Zastupitelé tento návrh přijali a bod schválili.
.
Vysvětlení pojmu “LÉTAJÍCÍ POŘIZOVATEL”
Pořizovatel, který není úředník, ale dělá „na sebe“ nebo jako zaměstnanec právnické osoby. Může pořizovat územní plán jakékoli obce (není omezen územní působností). Pořizuje územní plány za úplatu. Musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost. Dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), může obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti pořizovat územně plánovací dokumentaci (územní plán a jeho změny, regulační plán a jeho změny).

.
Pozn. Nejedná se o oficiální zápis, ten najdete vždy na stránkách obce Střelice nebo ve Zpravodaji.

Napiště Váš komentář