fbpx
Ze Střelic

Studie lokality Školní – KEEO4DESIGN s.r.o.

V pondělí 4. dubna 2022 proběhlo v sále obecního úřadu ve Střelicích, za účasti přibližně dvou desítek občanů, veřejné představení urbanistické studie lokality Školní, které zpracovali a také prezentovali architekti ze studia KEEO Architekti. Po představení studia, které má realizace převážně na Jižní Moravě, následoval úvod do studie.

Urbanistická studie měla za úkol řešit hlavně dopravní situaci v dané lokalitě, přičemž bylo potřeba počítat s plánovaným rozšířením mateřské školy (nová budova, která bude součástí stávajícího areálu školky), rozšířením základní školy (současná kapacita cca 500 žáků, výhledově cca 600 žáků), obslužností zdravotního střediska, sokolovny a případně zohlednit potencionální stavbu budovy pro obchod. Z prvotní analýzy a tabulkových dat, by měla být kapacita parkovacích míst cca 200, přičemž je ale potřeba brát v potaz, že né všechny budovy potřebují danou kapacitu ve stejný čas. Záměrem byla také větší plynulost dopravy, méně konfliktních situací když se automobily otáčejí atd.

Materiál navrhuje v daném prostoru vytvoření obratiště s parkovištěm v prostoru stávajícího parkoviště u zdravotního střediska společně s pozemkem dětského hřiště. Obratiště s parkovištěm by celkově pojmulo 58 parkovacích míst, která budou o něco širší než předepisuje norma (z důvodu lepšího vystupování a nastupování dětí).

Dále by se využil prostor za zdravotním střediskem, kde by bylo možné vytvořit dvouúrovňové parkování (“parkovací dům”), kde spodní část by byla přístupná z obratiště (současné dětské hřiště) a vrchní část by byla dostupná z ulice komenského. V tomto případě by spodní část měla kapacitu 23 parkovacích stání a horní část 16 parkovacích stání. Součástí horního patra by byl také prostor pro malý obchodní prostor (malé potraviny, kavárna, bistro) s výhledem na mateřskou školku. Obě patra by byla také propojena schodištěm tak, aby bylo možné i při parkování ve spodní části dostat se do “komerčního” objektu v horní části.

V rámci usměrnění dopravy by bylo obratiště jednosměrné a ulice komenského taktéž. Před zdravotním střediskem po pravé straně, kde se nyní nachází chodník by vznikly 4 místa tzn. Kiss & Ride, které by sloužily pro velmi rychlé zastavení za účelem vysazení dětí ke škole. Parkoviště s obratištěm by bylo realizováno tak, aby byla plocha co nejvíce roztříštěná zelení a doplněná stromy.

Dětské hřiště, jehož plocha v rámci studie bylo zabráno obratištěm a parkovištěm by se přesunulo do spodní části parku, který je nyní součástí areálu základní školy. Zde by vznikl nově veřejný prostor, který by byl oddělen od areálu základní školy, který by obsahoval prvky dětského hřiště, jehož výhodou by bylo využití stávající zeleně v letních měsících. Nově vzniklou parkovou částí by vedl také chodník, který by sloužil, jako hlavní vstup pro děti, které budou přicházet do základní školy. Jedna z výhod by byla také to, že v případě, kdy bude tento park využíván i přilehlou mateřskou školou, nebude potřeba přecházet s dětmi silnici. Architekti také přihlíželi na případnou hlučnost parku v souvislosti k základní škole a podle jejich tvrzení, by v tomto směru neměl vzniknout žádný problém, protože stávající prostor je dostatečné “hluboký”, aby bych hluk přirozeně eliminován vzdáleností od budovy základní školy.

V rámci prezentace byla také zmíněná finanční stránka jednotlivých dílčích částí, přičemž se jedná ale o ceny přibližné:

  • Obratiště s parkovištěm: 6 000 000 Kč
  • Parkovací dům (prostor za zdr. střediskem): 16 000 000 Kč
  • Bistro/Kavárna/Malý obchod (dřevostavba): 3 600 000 Kč
  • Cesta do školy (park): 700 000 Kč

Jednotlivé části studie je možné realizovat odděleně, dle vyjádření architektů by bylo nejvhodnější realizovat obratiště s parkovištěm a přesunutím parku s přístupovou cestičkou ke škole. Tím by došlo k vyřešení dopravní situace.

Po části prezentace urbanistické studie následovala diskuze, kde se zapojilo celkem velké množství občanů. Veřejného projednávání se zúčastnilo cca 20-30 účastníků z řad občanů. Nejvíce rezonujícím tématem a otázkou bylo řešení obchodních prostor v dané lokalitě. Výsledkem studie totiž bylo, že architekti v dané lokalitě nedoporučují větší obchodní prostor (cca 200m2 a více), protože se do lokality nevleze, případně ještě zhorší dopravní situaci. V rámci diskuze ale vyplynulo, že potřeba obchodních prostor je z hlediska občanů důležitá a bylo by potřeba zakomponovat do studie větší obchodní prostor, než byl případně plánován v rámci horního patra “parkovacího domu”.

Ideálním stavem by dle prezentujících bylo umístit obchod v jiné lokalitě, aby nebyla již tak přetížená lokalita zatížená ještě více. Otázka je, jestli obec má případně jiné pozemek, kde by bylo možné obchod realizovat? Téma obchodu a jeho případného začlenění do prezentované studie se bude ještě vedení obce zabývat a nejpravděpodobněji se jeví výsledek, kdy budou architekti KEEO požádání o začlenění (zvětšení) navrhovaných obchodních prostor ve studii.

Kromě připomínek ohledně obchodních prostor byly názory na navrženou studii většinou pozitivní. Děkujeme vedení obce, že uspořádalo veřejné projednávání v rámci tohoto projektu, protože věříme, že je důležité aby takto důležité projekty s potencionálním velkým dopadem na budoucnost dané lokality byly co nejvíce diskutovány s občany.

Jsme rádi, že náš záměr nechat zhotovit studii tohoto prostoru získal už konkrétní podobu. Na stávající verzi bude následovat druhá, revidovaná po podnětech od občanů, především ve smyslu ověřit možnosti zbudování větší prodejny. Prozatím je ve studii počítáno cca se 100 m2.

Odkaz na všechny vizualizace urbanistické studie Školní, které najdete na stránkách KEEO Architekti:
https://keeo4design.com/navrhy/studie-strelice

Napiště Váš komentář