fbpx
Komise a výbory

Další potraviny pro Střelice?

Finanční výbor se v po volbách sešel v novém složení, aby projednal rozpočtová opatření, protokoly o kontrole v ZŠ a ZUŠ a především pak návrh rozpočtu na rok 2023 a také výhled na období 2024-2025. Glosu k jednání pro vás připravil náš člen David Otoupalík .

V rozpočtovém opatření 9/2022 stojí za zmínku výdaj ve výši 787 tis. Kč na pořízení územního plánu, který však bude reálně hrazen až v příštím roce. Úhrada letos bude dle uzavřené smlouvy cca 30 tis. Kč. Dalším významným nákladem je navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Střelice o zastupitelstvem schválených cca cca 850 tis. Kč, primárně za účelem nárůstu výdajů za energie.Nejvíce času pak členové finančního výboru strávili spolu se starostou obce diskuzí nad jednotlivými položkami plánovaných výdajů na r. 2023 a 24, 25.

Zároveň, do rozpočtu r. 2023 za Sdružení občanů Střeličník navrhul David Otoupalík zařadit 500 tis. Kč na participativní projekty, aby i občané mohli přinést konkrétní návrhy na drobné projekty k realizaci. Tuto myšlenku podpořili i ostatní členové finančního výboru a starosta sdělil, že bude projednáno na pracovním setkání se zastupiteli. Tam byla k tomuto bodu dílčí diskuze a nakonec byla částka upravena na 300 tis. Kč. Pokud bude rozpočet jako celek na jednání zastupitelstva 19. 12. 2022 schválen, finanční výbor by měl být pověřen realizací tohoto bodu, připravit návrh na podmínky a hodnocení návrhů občanů.

Z těch větších a plánovaných staveb r. 2023 stojí za to zmínit začátek stavby nové budovy MŠ na ul. Školní, kterou schválilo předchozí zastupitelstvo. Dle slov starosty obce je podána žádost o dotaci a do konce roku by měla být obec vyrozumněna, zda ji obdrží.

Diskuze proběhla také k příspěvkům organizacím. Vedla se především o podpoře 500 tis. Kč fotbalistům. Náš zástupce David Otoupalík vyjádřil k této dotaci jasnou podporu, jelikož fotbalisté jsou na začátku nové etapy (osamostatnění od Sokolu Střelice), zastupují téměř 10 oddílů (přípravky, žáci, dorost, dospělí) a snaží se zlepšit prostředí pro sport v obci. Navíc, prostředí fotbalového hřiště zaslouží investici do oprav, úprav, a dalšího rozvoje tak, aby šlo tento populární sport ve Střelicích nadále úspěšně provozovat. Fotbalový klub doložil radě obce vyčíslení k čemu dotaci využije a není důvod sport v obci touto cestou nepodpořit.

V rozpočtu 2023 je také výdaj až 3 miliony Kč na energetické audity, opravy a rekonstrukce. V diskuzi starosta upřesnil, že obec chce zpracovat komplexní energetický audit budov a poté přijít s řešením, jak zvýšit energetickou nezávislost. Toto řešení dlouhodobě podporujeme, aby se neřešily jen dílčí problémy, ale problematika jako celek. V diskuzi pak náš zástupce připomenul, že do 15. března 2023 může obec požádat o dotaci na ve výši až 6750 Kč / za kWp instalovaného výkonu, což by v případě realizace FVE na budově tělocvičny základní školy mohlo znamenat dotaci až 400 tis. Kč (při realizaci FVE o výkonu 60 kWp). Protože však aktuálně tyto projekty nejsou připravené, bude obec připravovat projekty až po dokončení energetického auditu a pro další dotační výzvy.

K rozpočtu 2024 pak náš zástupce navrhl, aby byl zanesen dříve plánovaný výdaj na 2. etapu radarového měření, které po pokrylo další část obce (Tetčická / Ant. Smutného / příp. Brněnská). I toto ostatní členové fin. výboru, vč. starosty, podpořili. Ve výhledu 2025 je nejvýznamnější položkou 25 mil. Kč na stavbu obchodu na ul. Školní. Protože se nedá uvažovat, že by obec obdržela na tuto stavbu dotaci, otevřel David Otoupalík diskuzi nad hospodárností tohoto výdaje. Všichni členové se shodují, že hledat řešení pro zajištění dalšího obchodu v obci je nutné. Výdaj za stavbu, který by ve výši 25 mil. Kč nemusel být konečný, představuje významnou zátěž. Pro představu, pokud by si obec vzala na stavbu hypoteční úvěr na dobu 20 let, měsíční splátka by při úroku 6 % byla cca 180 tis. Kč. Pokud by se obec rozhodla obchod pronajmout, dalo by se uvažovat o nájmu např. v hodnotě 20 – 30 tis. Kč měsíčně, zbytek by obec musela po celou dobu dotovat i s rizikem, že by obchod mohl ukončit svoji činnost.

Za Střeličník jednoznačně deklarujeme zájem podílet se na hledání optimálního řešení, jak zajistit pro obec obchod s potravinami. Jsme rádi, že na jednání finančního výboru navrhnul p. Rozsíval myšlenku zvážit stavbu montovaného obchodu (podobně jako nová školka V Cihelně), kterou podporovala v min. volebním naše radní Eva Bartoňová. Bohužel, nepodařilo se nám tehdy získat pro toto většinovou podporu, jelikož vedení preferovalo větší stavbu (přes 200 m2 prodejní plochy), která už modulově byla poměrně složitá.Zajímavě zněla také informace podaná starostou obce, že by mohl existovat zájem soukromých firem, postavit na periferii obce např Lídl, Penny nebo Billu. Firmy, které se na hledání nových lokalit pro tyto řetězce, neustále sondují terén a hledají nové příležitosti. Zeptáme se proto i za nás, podporovali byste stavbu např. Lídlu na kraji obce Střelice, v průmyslové zóně u Čepra (ideálně bez finanční účasti obce), nebo by obec měla podporovat menší stavbu obchodu v lokalitě u zdravotního střediska, kterou by hradila ze svého rozpočtu?

Toliko postřehy našeho člena Davida Otoupalíka k velmi konkrétnímu a produktivnímu jednání finančního výboru. Je důležité zmínit, že finanční výbor je zřízen ze zákona, jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Jeho usnesení představují pro zastupitele doporučení, kterými se však nemusí zcela řídit. Věříme však, že usnesení k návrhu rozpočtu 2023, a výhledu 24-25, přijatá ve shodě, zastupitelé na svém jednání 19. prosince 2022 potvrdí.

Doplňujeme pak, že předsedou finančního výboru je opět Vojtěch Liška (KDU-ČSL), členy pak nadále David Otoupalík (Střeličník) a Milena Pantůčková (Nezávislí). Nově se stal členem také Petr Rozsíval (Nezávislí). Jiří Mazal (STAN) se z 1. jednání z řádně omluvil. Pravidelným hostem jednání je starosta obce, nově tedy Jiří Vašulín (KDU-ČSL).

Napiště Váš komentář