fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Participativní rozpočet a výběrová řízení – 3. jednání zastupitelstva obce Střelice

Ve čtvrtek 23. února 2023 proběhlo třetí zasedání zastupitelstva obce Střelice, přičemž v rámci této glosy bych Vám rád zprostředkoval můj pohled zastupitele na dění. Další 3 zastupitelé za Střeličník (Eva Bartoňová, Martin Klíma a Jan Pernikář) jsou s tímto pohledem ve shodě.

Na programu jednání bylo více jak 30 bodů. 11 bodů se týkalo schvalování návrhu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce.
.
Mezi žadatele patřili:
– SRPZŠ Střelice – 55 tis. Kč
– MAS Bobrava – 99 tis. Kč
– Junák – 150 tis. Kč
– FK Střelice – 500 tis. Kč
– Střeličáci (dechová hudba) – 70 tis. Kč
– Sokol – 480 tis. Kč
– SDH Střelice – 75 tis. Kč
– Římskokatolická farnost – 200 tis. Kč
– Včelařský spolek Střelice – 50 tis. Kč
.
Většina těchto bodů byla schválena bez větší diskuze, protože diskuze probíhala již během předchozího zastupitelstva, kde jsme částky “začlenili” do rozpočtu obce na rok 2023. Pro příští rok, by měla být vytvořena pravidla, podle kterých se bude o jednotlivé dílčí dotace žádat a která budou posléze sloužit k hodnocení a případnému schválení dotace. Tímto bodem by se měl zabývat finanční výbor, který připraví návrh pravidel a předá radě obce.
.
Dotace MAS Bobrava je určena na nákup elektromobilu, který bude sloužit jako senior taxi. Toto senior taxi bude sdíleno v rámci spolku obcí pod MAS Bobrava. Na nákupu se budou obce podílet částkou podle počtu obyvatel (32,- / obyvatele), tzn. pro Střelice je celková částka dotace 99 tis Kč. Bližší informace ohledně fungování, rezervování senior taxi, budou zveřejněny v následujících měsících.
.
V rámci bodu Zprávy o činnosti Rady obce Střelice jsem se znovu členů Rady obce tázal, jestli neuvažovala alespoň v bodech, které neschválila, uvádět odůvodnění. Pan starosta v reakci na tento dotaz uvedl, že jsou body v jednání které lze vysvětlil, ale né všechny body jednání se musí vysvětlovat. Rada obce není povinna důvod nesouhlasu uvádět. Na dotaz také reagoval radní David Dvořák, který přednesl, že uvádět důvody nesouhlasu může být v některých případech složité, protože jednotliví radní mohou mít různé důvody nesouhlasu (částky, lhůty atd..) a museli by se shodnout ještě na těchto důvodech v rámci zápisu do usnesení. Z tohoto důvodu to dle jeho názoru není vhodné. Já byl bych rád, aby alespoň v některých případech, kdy jsou tyto důvody stejné, byly uvedeny. Věřím, že například při zamítnutí změny užívání pozemku a pod. by bylo toto zdůvodnění pro občany přínosné a naznačovalo by to otevřenost obce.
.
Mezi další body patřily odkupy / převody pozemků. Dva bezúplatné převody se týkaly pozemků pod chodníky a jeden pozemek se nachází pod obecní polní cestou, kudy v budoucnu povede jedna z etap cyklotrasy, zde se také jedná o bezúplatný převod. V rámci nákupu pozemků, se jednalo o drážní pozemek, který se nachází z části pod dětským hřištěm na ul. Nádražní. Doposud obec měla na tento pozemek nájemní smlouvu a nyní využila příležitost k odkupu za cenu 118 tis Kč. Na dotaz Evy Bartoňové ohledně odkupů okolních drážních pozemků pan starosta odpověděl, že obec určitě má zájem i o okolní pozemky, především o pozemek před výpravní budovou. Zatím má na tento pozemek obec nájemní smlouvu, ale požádala o nabídku k odkupu. Obec na daném pozemku vybudovala nový přístupový chodník a také provádí a bude provádět údržbu zeleně. Pan starosta také zmínil zájem obce a podání žádosti o odkup pozemku před závorami, který bude do budoucna z hlediska dalšího rozvoje také důležitý a obec by ho ráda měla ve svém vlastnictví.
.
V bodě 24, zastupitelstvo obce schválilo navýšení částky, za kterou bude společnost Recovera Využití zdrojů a.s. provádět v roce 2023 sběr, svoz a odstranění odpadů v obci. Navýšení je v průměru přibližně 12% oproti loňskému roku a je odůvodněno navýšením PHM, mzdových nákladů a energií.
.
V následujícím bodě jednání zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro participativní rozpočet obce Střelice. Celková částka vyhrazená z rozpočtu v tomto roce je 300 tis Kč, přičemž maximální částka na jeden projekt bude nastavena na 150 tis Kč. O maximální částce se vedla debata také na pracovním setkání, které jsme měli v úterý 21. února 2023 a 150 tis. Kč je kompromis. Diskutoval se návrh finančního výboru na maximum 100 tis. Kč, který by zajistil, že mohou být z participativního rozpočtu realizovány alespoň 3 projekty. Další z variant byla maximální částka na projekt 300 tis. Kč, která by zase umožňovala realizaci většího projektu. Zastupitelstvo obce se shodlo na částce 150 tis. Kč, která zajistí, že budou realizovány alespoň dva projekty. Pravidla jsou nastavena tak, že se projekty seřadí podle hlasování občanů a měly by se realizovat všechny ty, které se vlezou do celkové částky. Tzn. v případě že na prvních šesti místech budou projekty, všechny za 50 tis. Kč, mělo by být možné realizovat všechny. Participativní rozpočet v rámci Střeličníku zkusíme popsat a představit Vám podrobněji.
.
V rámci dalších 3 bodů se řešilo schválení smluv na opravu chodníků a opravu/výstavbu komunikace. Zakázku na chodník ul. Nebovidská vyhrála firma SAMPROS-STAV s.r.o. za cenu 725 tis. Kč. Zakázku na chodník k přechodové lávce, ul. Tetčická vyhrála firma BS-IMEX, s.r.o. s cenou 1,7 mil. Kč. Poslední zakázku na opravu/výstavbu prodloužení ul. Vršovická vyhrála společnost VS-build, s.r.o. s částkou 3,8 mil Kč. K otázce výběrových řízení se posléze vyjádřila zastupitelka Eva Bartoňová, která se snažila v minulém období změnit přístup obce k vypisování a zveřejňování zakázek. Ocenila velký postup, který udělalo vedení obce v této oblasti, v oblasti vypsání zakázek, jejich zveřejnění a také smluv, které byly vytvořeny ve spolupráci s novým právním zastoupením. Dodala také, že věří že obec půjde podobnou cestou také u zakázek menšího rozsahu.
.
V návaznosti na vyjádření Evy Bartoňové pokračoval zastupitel Jan Pernikář, který popsal, jak se snažil zapojit / pomoci v rámci výběrových řízení na předchozí dvě zakázky. Oslovil / upozornil 16 stavebních firem na to, že obec vypsala výběrové řízení. Jedna z těchto firem o výběrovém řízení věděla a připravovala nabídku, 5 největších firem se omluvilo, protože z důvodu velkého počtu zaměstnanců musí mít zakázky nasmlouvány alespoň na 6 měsíců dopředu a nemohou se tudíž zakázek, které jsou vypsány s tak malým předstihem zúčastnit. 7 menších firem se omluvilo se zdůvodněním krátkého výběrového řízení a nebo brzkého data realizace (potřebují vědět 3 měsíce dopředu). Přesto 3 firmy z oslovených dokázaly najít prostor a předložili nabídku, přičemž jedna z nich výběrové řízení vyhrála. Jan Pernikář také zprostředkoval pochvalu firem v rámci zpracování těchto výběrových řízení a také ocenil úspory, které se obci v rámci nového přístupu k výběrovým řízením povedlo docílit. V rámci tohoto bodu ještě radní Alois Liška zmínil, že kritériem pro výběr zhotovitele u zakázek nebyla jen cena, ale také například reference, které si ověřovali u ostatních obcí.
.
V jednání následovaly dva body, které se týkaly místních komunikací popřípadě sítí. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o převodu komunikace, inženýrských sítí a odpočinkové zóny v lokalitě Žleby II. Toto téma jsme řešili také na pracovní schůzce. Eva Bartoňová se ptala zejména na možnost omezení tonáže nákladních vozidel, které budou komunikaci využívat při výstavbě domů v dané lokalitě. Mnoho z nás se obává, že vybudovaná silnice bude v následujících letech pro obec představovat možnou finanční zátěž z hlediska její údržby a oprav. Povrch silnice je na údržbu velmi náročný a také její nosnost nebude oproti standartnímu asfaltovému povrchu stejná. Pan starosta na dotaz ohledně tonáže reagoval, že je toto téma obtížné, protože komunikace byla zkolaudována jako místní komunikace a tudíž je na ní vjezd nákladních vozidel povolen a omezení tonáže bude velmi těžké. Obec dlouze diskutovala se spolkem (investorem), jak situaci ošetřit a dohodli se na tom, že obec Střelice zajistí kamerový systém (na příjezdu) který bude zaznamenávat a posléze bude možné dohledat určité problémy, které by mohly s provozem na dané komunikaci souviset. Obec jako vlastník pak bude jednotlivé případy řešit.
.
Dalším bodem bylo schválení převodu vodovodního řádu a dešťové kanalizace Kopaniny do majetku obce. Splašková kanalizace v tomto bodě nebyla řešena a ani není na pořadu dne, protože splašková kanalizace může být připojena až po rozšíření ČOV.
.
Poslední částí byly zprávy Kontrolního výboru. Paní Bartoňová jako předsedkyně kontrolního výboru prezentovala, že kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Kontrolní výbor se ale zaměřil na jeden bod z předchozího volebního období, kde šlo o vyhlášku č.1/2009, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška se řešila zejména z důvodu napadení psem v zahrádkářských koloniích. Zde usnesení ZO nebylo splněno a nenastal v dané věci žádný postup. Kontrolní výbor doporučil zastupitelům, aby byl tento bod zařazen znovu do jednání rady obce a ve spojitosti s komisí pro veřejné záležitosti a hospodaření byl zpracován návrh úpravy vyhlášky. Předseda komise pro veřejné záležitosti a hospodaření David Dvořák uvedl, že se tímto bodem již jejich komise na prvním zasedání zabývala a budou se této vyhlášce i nadále věnovat. Podle jeho slov má návrh vyhlášky již nachystán, na příští komisi jej předloží k projednání a na příštím zastupitelstvu i zastupitelům ke schválení.
.
Na závěr se občan zeptal ohledně projektu chodníku na ul. Nebovidské, jestli se jedná o opravu tohoto chodníku. Pan starosta upřesnil, že se nebude jednat o opravu stávajícího chodníku, ale o realizaci části chodníku nového tak, aby lidé nemuseli přecházet na druhou stranu. Na pracovním jednání bylo také sděleno, že materiály k zasedání ZO bude obec zveřejňovat den před zasedáním a materiály budou den po zasedání opět staženy. Tento postup byl obci doporučen zmocněnkyní pro ochranu dat (nutno podotknout, že např. radní David Dvořák s názorem zmocněnkyně na pracovním jednání nesouhlasil). Zde bych rád doplnil, že s tímto postojem jako Střeličník nesouhlasíme a jsme přesvědčeni o tom, že materiály mohou být zveřejněny dříve a na delší dobu. V tomto smyslu také budeme materiály nadále zveřejňovat na FB a našem webu, kde budou dostupné. Věříme že kvalitně informovaný občan je pro obec přínosem.
.
Glosu připravil Radim Brener, zastupitel za Sdružení občanů Střeličník

Napiště Váš komentář