fbpx

Stanovy SOS

David Otoupalík

Stanovy spolku
Sdružení občanů Střeličník, z.s.

STANOVY
zapsaného spolku
„Sdružení občanů Střeličník“
(znění podle zákona č. 89/2012 Sb.)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku zní „Sdružení občanů Střeličník, z.s.“ (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku: Střelice (Jihomoravský kraj).
 3. Spolek je zájmovou, společenskou, na politické reprezentaci nezávislou organizací.
 4. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 5. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi
  v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu, kraje
  a s ostatními organizacemi, které vykonávající činnost směrem k obcím, městům, institucím či spolkům.

 

Článek II.

Účel Spolku

Účelem Spolku je zejména zlepšit prostředí pro život občanů v obci Střelice.
Jednotlivě pak zejména:

 • vést dialog s obcí, občany, firmami, organizacemi, spolky a institucemi
  v obci,
 • rozvíjet spolupráci s aktivními občany, i organizacemi, nejen na území Střelic, které mají podobné vize a cíle,
 • pořádat kulturní, sportovní, vzdělávací akce, pro občany na území obce Střelice, ale i v blízkém okolí, je-li to vhodné,
 • podporovat rodiny s dětmi a aktivity, které jsou pro ně určeny,
 • podílet se na činnosti komisí obce, budou-li zřízeny.

 

Článek IIa.

Cíle a činnosti Spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
 2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 • získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízení, žádostí o podporu obcí apod.,
 • získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou vedlejší hospodářské činnosti,
 • praktické spolupráce s jinými ostatními organizacemi,
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a celkově prostředí v obci Střelice,
 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Článek III.

Členství

1.Členy Spolku mohou být fyzické osoby, které:

 • jsou starší 15 let,
 • souhlasí s cíli Spolku
 • zaplatí členský příspěvek,
 1. Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením statutárním orgánem Spolku.
 2. Člen spolku má právo:
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit orgány Spolku a být do nich volen,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
 • podílet na stanovování cílů a forem činnosti Spolku,
 • podílet se na praktické činnosti Spolku,
 1. Člen Spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
 • aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.
 1. Členství zaniká:
 • úmrtím,
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení, tříčtvrtinovou většinou přítomných členů,
 • při nezaplacení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené Výkonnou radou Spolku ve výzvě k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty, §239/2,
 • rozhodnutím člena lze ukončit členství kdykoliv k 1. dni následujícího měsíce doručením dopisu o ukončení členství Spolku,
 • zánikem Spolku.
 1. Seznam členů:
 • Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a e-mailová adresa. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán.
 • Za vedení seznamu členů odpovídá Výkonná rada Spolku.

Jmenný seznam členů bez bydliště, data přijetí, telefonního čísla, e-mailové adresy
a jiných osobních údajů, je vždy veřejně přístupný na webové stránce spolku
a archivovaný v písemné podobě u statutárního orgánu Spolku.

Článek IV.

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
 • Členská schůze (nejvyšší orgán Spolku)
 • Výkonná rada Spolku (výkonný orgán Spolku)
 • Výbor Spolku, tvořený Předsedou a Místopředsedou Spolku (statutární orgán Spolku).
 1. Kontrolní komise a jiné orgány Spolku se nezřizují.

Článek V.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 • schvaluje zásady rozvoje Spolku,
 • schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
 • volí výbor a odvolává jej,
 • schvaluje členské příspěvky a jejich výši,
 • schvaluje rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok,
 • bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok,
 • rozhoduje o zániku Spolku,
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno statutárním orgánem spolku, případně Výkonnou radou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou kvartálně. Statutární orgán nebo Výkonná rada svolá do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud je o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci
  o konání zasedání členské schůze statutární orgán Spolku nebo Výkonná rada Spolku členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů, alespoň jeden týden před termínem konání. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň
  5 členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 3. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání shromáždění členů přítomna usnášeníschopná většina členů, je po dalších 30 minutách shromáždění členů usnášeníschopné, pokud si toto odsouhlasí nejméně 3 přítomní. V opačném případě se schůze považuje za neplatnou.
 4. Z jednání shromáždění členů vyhotoví určená osoba zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis statutárního orgánu Spolku, popřípadě členů Výkonné rady Spolku. Zápis je vždy veřejně přístupný na webové stránce spolku a archivovaný v písemné podobě u statutárního orgánu spolku.

Článek VI.

Výkonná rada Spolku

 1. Výkonná rada Spolku je výkonným orgánem Spolku. Výkonná rada má pět členů. Členové Výkonné rady Spolku jsou voleni členskou schůzí na funkční období dvou let. Opakovaná volba je možná.
 2. Výkonná rada je vedena statutárním orgánem Spolku. Výkonná rada zejména:
 • připravuje a projednává zásady rozvoje Spolku,
 • připravuje a projednává stanovy Spolku a změny těchto stanov,
 • hospodaří s prostředky Spolku v souladu rozpočtem schváleným členskou schůzí,
 • zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok,
 • zajišťuje vedení účetnictví Spolku,
 • zajišťuje administrativní činnost spolku,
 • dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
 • zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem,
 • provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů spolku, vyjma činností svěřených statutárního orgánu,
 • vede řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
 • archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
 • vykonává funkci pokladníka,
 • odpovídá za výběr členských příspěvků a vedení pokladny na jednotlivých akcích pořádaných Spolkem.
 1. Výbor je usnášeníschopný a rozhoduje nadpoloviční většinou jeho členů.

Článek VII.

Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku. Výbor Spolku má dva členy a je tvořen Předsedou a Místopředsedou. Výbor Spolku je volen Členskou schůzí na funkční období dvou let. Opakovaná volba je možná.
 2. Předseda i Místopředseda Výboru spolku zastupuje Spolek samostatně. Výbor Spolku je oprávněn za Spolek jednat ve všech věcech.
 3. Výbor Spolku je zejména povinen:
 • svolávat zasedání členské schůze,
 • jednat s orgány veřejné moci ve věci plnění cílů a činností Spolku.
 1. Předseda Výboru a v případě jeho nepřítomnosti Místopředseda Výboru svolává a řídí zasedání Výkonné rady Spolku.

Článek VIII.

Zánik Spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze.
 2. Rozhodnutí Členské schůze Spolku o zrušení Spolku se přijímá tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů na členské schůzi.
 3. Spolek zaniká též z jiných důvodů stanovených zákonem.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má zřízený transparentní účet, který je volně přístupný z webových stránek spolku.
 2. Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy ČR.

 

Ve Střelicích dne 25. října 2018.

Radim Brener                                                      David Otoupalík
Předseda Spolku                                                 Místopředseda Spolku