fbpx

Volby 2022 – Sdružení občanů Střeličník

David Otoupalík

Vážení občané, díky Vám budeme mít v novém zastupitelstvu 4 zástupce. Jsme tak 2. nejsilnějším subjektem. Ve 2. volebním okrsku (střed, Vršovice) jsme dokonce získali největší množství hlasů. Věříme, že se nám díky tomu podaří prosadit více projektů a zlepšit prostředí v obci. 

Výsledky voleb 23.-24.9.2022 | Detailní výsledky najdete na volby.cz

Zvolení zastupitelé za Střeličník

1. volební okrsek – dolní část | První okrsek na volby.cz

2. volební okrsek – střed + Vršovice | Druhý okrsek na volby.cz

Volební program a informace

Před čtyřmi lety jsme do voleb šli s tím, že jakýkoliv náš nápad, který se povede zrealizovat, bude úspěchem. Naši dva zastupitelé z celkových 15 chtěli obec posouvat, zlepšovat a informačně otevírat. Přestože některé z našich projektů vedení obce odsouhlasilo, k jejich realizaci nedošlo a jsou dále odsouvány. Příští zastupitelstvo tak čeká spousta práce.

Stávající uskupení, která v obci působí na vedoucích pozicích více než 10 let, měla spoustu možností body ze svých stále se opakujících programů zrealizovat. Jak se jim to doposud dařilo, posuďte sami a přijďte k volbám.

Jediný způsob, jak věci z našeho pohledu změnit a zlepšit, je větší počet zastupitelů Střeličníku a získání pozice místostarostky či starostky. Proto je naší ambicí získat jednu z těchto funkcí a Střelice opravdu posunout po bok moderních obcí. Ne jen o tom mluvit, ale opravdu to realizovat.

Eva Bartoňová – kandidátka do vedení obce

Není mi lhostejné, kam a jak se naše obec vyvíjí. Podpořím každý dobrý nápad či projekt bez ohledu na to, kdo či jaký politický subjekt jej bude navrhovat. A věřím, že to tak budou mít i všichni nově zvolení zastupitelé. Byť hledat shodu nemusí být vždy jednoduché.

I přesto se o to ale musíme snažit.

Nově zvolení zastupitelé, z nichž vzejdou radní, a především starosta a místostarosta, by vždy měli jednat v co nejlepším zájmu obyvatel. Nesmí brát v potaz osobní náklonnost či nevraživost. Mělo by jim záležet na tom, aby dostatečně dopředu zveřejnili podklady pro jednání zastupitelstva, a každý – i veřejnost – by měl mít prostor si je projít, prostudovat. Mrzí mě, že v tomto případě Střeličník obec spíše supluje, než aby ji drobně doplňoval.

Přitom i v našem okolí je plno obcí, kterým se daří plnit nařízení ohledně ochrany osobních údajů a jež seznamují své obyvatele s detaily. Budu proto i nadále usilovat o větší otevřenost a transparentnost obce. Abyste se vy, občané, mohli zapojovat a vyjadřovat k důležitým rozhodnutím během celého volebního období.

Během sbírání podpisů pro podporu naší kandidátky jsem se setkala s nejrůznějšími názory na chod obce, na členy Střeličníku a jeho aktivity. Potěšilo mě, že většina z vás má skutečné povědomí o jednotlivých zastupitelích, o zveřejňovaných informacích.

O tom, co by ještě šlo v obci udělat. Dávali jste nám své podněty pro vylepšení svého nejbližšího okolí i návrhy, co Střelicím chybí, či kde se inspirovat. Není tedy pravdou, že se lidé o dění v obci nezajímají, jak se někteří snaží tvrdit. V tuto chvíli jen občané nemají jinou možnost se zapojit než kandidovat či přijít na jednání zastupitelstva. A to chce odvahu.

Za Střeličník to chceme změnit. Chceme dát občanům jednodušší možnost spolupráce s vedením obce, aby šlo lépe a rychleji reagovat na potřeby vás občanů. Dát prostor projektům inspirovaným vašimi nápady a realizovat je.

Jsme rádi, že se nám za poslední 4 roky podařilo zrealizovat alespoň část bodů z našeho programu. Některé jsme jen opakovaně projednávali, a ačkoliv panovala mezi radními shoda, posunout se je nepodařilo. Byla bych ráda, kdyby nové vedení obce bylo aktivnější v uskutečňování svých plánů a investovalo do rozvoje obce prostředky, které dostává na její správu.

Chci se zasloužit o to, aby se obec ve zmíněných věcech posunula kupředu, a proto budu ráda, když podpoříte Sdružení občanů Střeličník svým křížkem.

Eva Bartoňová
eva@strelicnik.cz

Nechceme slibovat, chceme problémy řešit

Naší ambicí není každé čtyři roky slibovat zas a znovu, že se vyřeší ten či onen problém, zrealizují ty či ony projekty. Naopak. Chceme občanům jasně ukázat, že některé problémy dokáže nové vedení obce vyřešit poměrně rychle. Pokud bude chtít. Níže najdete příklad projektů, které budeme navrhovat začít řešit bez zbytečných odkladů.

Zhodnocení období 2018-2022

Děkujeme všem zastupitelům obce za podporu pro naše společné projekty, které se podařilo v posledním volebním období zrealizovat. Věříme, že nové zastupitelstvo bude ještě aktivnější.

Bohužel naše ambice ani snaha neodpovídá výsledkům, kterých jsme byli schopni za čtyři roky dosáhnout. Doufáme, že nové povolební složení orgánů obce bude mít větší snahu projekty realizovat, než je oddalovat.

Mrzí nás, že přestože obec disponuje dostatkem financí na realizaci dalších projektů (volná hotovost na účtu přes 60 milionů korun), spousta projektů se trvale odkládá. Díky inflaci, která nyní dosahuje hrozivých hodnot, tyto peníze ztrácejí na hodnotě v řádech milionů korun ročně.

 • Přes rok jsme se snažili prosadit realizaci oprav autobusových zastávek. Marně. Rada obce tento projekt dlouhodobě odkládala.
 • Rekonstrukce náměstí Svobody je také dlouhodobě odkládaná, i když prostředky na její realizaci mnohokrát byly zařazeny v rozpočtu.
 • Nejen dům služeb, ale i další obecní majetek je ve velmi špatném stavu. Investujme komplexně do oprav.

Úspěšně dokončeno – výběr z projektů

Volební program 2022-2026

Věříme, že je reálné níže uvedené projekty začít a v mnoha případech také dokončit jejich realizaci v následujícím volebním období. V rámci příprav budou v maximální míře zapojeni také občané v podobě veřejných projednávání, připomínkování a prezentací. Projekty budou vždy řešeny koncepčně v rámci dané lokality, a ne jen jako vytržené části z daného celku. Financování bude v co největší míře z evropských, národních a krajských dotačních titulů.

Pro zobrazení detailů dílčích témat klikněte na [+]

Dlouhodobá vize

V roce 2017 obec zpracovala program rozvoje obce pro období 2017-2022. Tento dokument si zaslouží po 5 letech revizi. Vyvoláme proto po volbách odbornou diskuzi na toto téma s cílem najít shodu napříč všemi subjekty a iniciovat zpracování nového programu „Vize 2023–2030“. Věříme, že kvalitní příprava a zapojení všech aktivních spolků a subjektů, pomůže obci tento dokument zpracovat a poté se podle něj řídit v prioritách projektů a realizací.

 • Podporujeme určit směr rozvoje obce, který nebude podléhat volebním cyklům (z tohoto důvodu je potřeba, aby se na vizi podíleli ideálně všechny strany, spolky a občané).
 • Větší projekty obvykle vyžadují od nápadu až k realizaci více času. Obvykle přesahují jedno volební období. Proto u nich preferujeme většinovou shodu, aby se při změně vedení obce projekt nezastavil nebo nezrušil.
 • Za zpracování projektu dlouhodobé vize bude zodpovědné vedení obce. Budeme podporovat zapojení externího partnera, který má s podobnými projekty zkušenosti.
 • V průběhu zpracování projektu budeme dbát na to, aby byli zapojeny spolky, subjekty, občané a všichni, kteří budou mít zájem se na tomto podílet. Před schválením zajistíme veřejné projednání pro všechny občany (vč. on-line prezentace).
 • Součástí vize by měla být ambice využívat lépe dostupných dotačních programů (krajských, státních i těch evropských). Cílem je mít včas připravené kvalitní zadání na jednotlivé projekty, kde je potenciál získání dotace.

Obchod a parkování

Podporujeme výstavbu plnohodnotného obchodu (potraviny) v obci. Nabízí se volné prostranství v oblasti za zdravotním střediskem současně s řešením dopravní situace. Dokončení a uvedení do provozu v následujícím volebním období bude pro nás prioritou.

 • Podporujeme vybudování obchodní jednotky, rozsahem srovnatelné s Brněnkou u obecního úřadu.
 • Navrhujeme přesunout dětské hřiště do oblasti lesoparku pod školou, kde tím pádem dojde k důležitému přirozenému zastínění a uvolněný prostor bude možné využít pro plánovanou stavbu.
 • Podporujeme vytvoření točny pro automobily, které dovážejí děti do ZŠ a MŠ, a zřízení dostatečného množství parkovacích míst, která mohou být využita pro akce v sokolovně, na fotbalovém hřišti a jiné.
 • V současné době se může jevit počet parkovacích míst dostatečný, ale z dlouhodobého hlediska, se schválenou dostavbou mateřské školy (další pavilon, 2 třídy), očekávaným rozšiřováním základní školy a obchodem, bude situace do budoucna nedostačující.

Občanská vybavenost

Každý rok je prostor pro velké projekty. Jeden začít připravovat, druhý posunout a třetí zrealizovat. Toto jsou příklady velkých projektů, které zlepší služby a kvalitu života v obci. 

 • Modernizaci nám. Svobody nebudeme dále odkládat (samostatný bod, o kterém se dočtete dále).
 • Připravme projekt na možné přiblížení areálů koupaliště a fotbalového hřiště (např. vytvořením klidové zóny, parku, rozšířením sportovních aktivit, nebo i doplněním parkovacích stání pro oba areály). Vycházejme z potřeb provozovatelů a ty společně s odborníky rozpracujme do úrovně projektové studie.
 • Společně s vedením organizací připravíme projekty pro rozšíření kapacit Základní umělecké školy a také Základní školy Střelice.
 • Zjistíme zájem občanů o rozšíření kapacit Domu s pečovatelskou službou a podle výsledků zvážíme buď rozšíření stávajícího objektu, nebo výstavbu nového.
 • Dáme prostor řediteli ZUŠ Střelice představit projekt kulturního sálu vedle stávající budovy ZUŠ zastupitelům obce a také připomeneme zpracovanou studii kulturního sálu, který by mohl stát na místě stávající Restaurace U Trnků. Společně zvolme správnou variantu a zaměřme se na to, aby se projekt podařilo zrealizovat za podpory dotací.
 • Podpoříme trvalé vyčlenění vhodných prostor pro komunitní centrum, které by sloužilo pro různé dětské skupiny, kluby maminek, kluby důchodců, zájmové skupiny, přednášky atd.
 • Podporujeme zvýšení kapacity Mateřské školy, aby rodiče nemuseli vozit děti do okolních obcí.

Doprava a bezpečnost

 • Budeme nadále hledat místa, kde by bylo možné vybudovat parkovací stání za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy nebo dopravní obslužnosti. Tak, aby místní občané měli kde bezpečně zaparkovat například v ulicích Pod Lipami, Trpín, Písečná, Bezručova, Nová ulice, Na Hrázi.
 • Vyřešíme komplexně problém s parkováním pro sezónní provoz koupaliště. Nechceme jen přesměrovat parkující auta z hlavní komunikace do jiné, proto hledáme koncepční řešení, které jen nepřenese problém jinam.
 • Nadále budeme podporovat osvětlení přechodů a míst pro přecházení.
 • Podporujeme cyklostezku spojující Střelice s Brnem.
 • Společně s okolními obcemi probereme možnosti zřízení společné obecní policie, s cílem zvýšit bezpečnost dopravy, občanů a ochrany majetků. Bonusem by mohl být výběr poplatků z dopravních přestupků do rozpočtů obcí, nikoliv do Šlapanic.
 • Dokončení úsekového měření Tetčická –⁠ Brněnská.
 • Budeme se snažit přesvědčit Správu a údržbu silnic k opravě krajských komunikací v obci a směrem na Troubsko a Nebovidy, které jsou v havarijním stavu.
 • Znovu se vrátíme k myšlence realizace bezbariérového chodníku z ulice Antonína Smutného k závorám.

Žádný další vepřín

Tato stavba bude mít zřejmě trvalý dopad na život všech obyvatel obce, sníží se ceny nemovitostí a při nepříznivé povětrnostní situaci se zjevně nevyhneme zápachu. Přestože provoz rozšířeného vepřína ještě nebyl zahájen, pociťujeme „nestandardně“ smradlavé léto. Naši zástupci se i nadále budou snažit hledat řešení, jak dopad této nešťastné stavby snížit.

Budeme hlídat, aby se neopakovala situace, kdy vůle stovek občanů, vyjádřena peticí, nebude brána vedením obce v potaz. Bez ohledu na to, zda půjde o vepřín, nebo jinou stavbu, která by mohla život v obci negativně ovlivnit. Připomínáme, že jsme také zásadně proti jakékoliv výstavbě bioplynové (či jiný plyn spalující) stanice v rámci zastavěného území obce či její blízkosti.

Dokončit Náměstí Svobody

Náměstí Svobody by mělo být výstavní skříní obce, podobně jako prostranství u hasičky. Najděme odvahu tento dlouho odkládaný projekt, jehož studii prezentovala obec občanům již v roce 2015, dokončit.

 • Ihned po volbách budeme iniciovat představení finální varianty občanům, s cílem vyslechnout si společně s odborníky poslední připomínky.
 • Následně revidujme stavební povolení, vypišme výběrové řízení na dodavatele a budeme se společně s vámi těšit na realizaci projektu.
 • Dlouhodobé odkládání projekt jen prodražuje.

Lepší informovanost

Spolupráce, ochota občanů se zapojit a informovanost jdou ruku v ruce. Poslední 4 roky se snažíme zlepšovat situaci ohledně informovanosti občanů. Pravidelně zveřejňujeme doplnění k zápisům rady, stejně tak jako podklady pro zastupitele. Jsme však přesvědčeni, že toto má dělat přímo obec, a po volbách se budeme snažit tuto činnost znovu na obec přenést.

Budeme podporovat a zrealizujeme:

 • Informačně hodnotný obecní zpravodaj –⁠ včetně stavu připravovaných a realizovaných projektů.
 • Důraz na důležitost informací a dostatek prostoru pro reakce občanů, zastupitelů, členů komisí a výborů.
 • Ankety, které budou zjišťovat potřeby občanů a následně také spokojenost občanů se službami, které obec a její instituce poskytují.
 • Veřejné projednávání důležitých projektů v obci v rámci příprav a také finálního řešení.
 • Podklady pro zastupitele dostupné všem občanům.
 • Zápisy ze všech komisí a výborů.
 • Mnohem kvalitnější zápisy ze zasedání rady obce.
 • Facebook, mobilnirozhlas.cz a webové stránky obce plnící svou úlohu.

Na detailech záleží

Obec by měla být v mnoha ohledech občanům vzorem. Měla by dbát na to, aby byla veřejná prostranství co nejvíce uklizená, udržovaná a aby vypadala čistě a bezpečně. Pociťujeme, že v tomto ohledu májí Střelice mezery, které chceme napravit. Obec se musí do budoucna také lépe starat o majetek a pravidelně ho udržovat.

Naši zástupci jednoznačně podporují:

 • Jednotný mobiliář. Nové lavičky, koše, zastávky, směrové cedule a další prvky obecního mobiliáře budou mít doporučený vzhled, tak aby každá nová realizace nebyla rozdílné kvality a vzhledu.
 • Péče o obecní mobiliář. Zajistíme natřené sloupy, udržovaná prostranství kolem kontejnerů, opravené a funkční zastávky veřejné dopravy. Na co nebude mít kapacitu obecní četa, najmeme externí subjekty.
 • K lavičce patří koš a k tomu všemu vydláždění. Věříme, že se podaří tento rest v dalších měsících dořešit.
 • Podpora pro obecní četu. Budeme pokračovat v budování kvalitního zázemí, vybavení profesionálním nářadím a zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení.
 • Chceme podpořit další výsadbu zeleně v katastru obce. Občanskou, spolkovou, více i méně organizovanou. Podporujeme také obnovování remízků a ostrůvků zeleně.

Vyvracíme mýty, přinášíme fakta

Chcete zadlužit obec?

Rozhodně ne. Pouze jsme přesvědčeni, že by obec měla hospodařit přinejmenším s vyrovnaným rozpočtem. A ne každý rok zvyšovat úspory o 10 až 15 milionů. Dnes má obec na účtech více než 60 milionů, které požírá inflace. A mrzí nás, že nikdo nedokázal relevantně vysvětlit, k čemu tyto peníze mají sloužit.

Nebudeme však podporovat, aby například schválenou výstavbu 2 nových tříd mateřské školy nebo nový obchod hradila obec zcela z vlastních zdrojů. Tyto investičně náročné a dlouholeté projekty si zaslouží správně zvolené financování. Obec by se měla pokusit získat dotaci, zajistit dlouholetý úvěr a zbytek doplatit z vlastních prostředků.

Chcete zrušit obecní četu?

Rozhodně ne. Obecní četa dlouhodobě prokazuje, že je schopna zastat spoustu práce při údržbě obecního prostranství a majetku. Prostor pro další rozvoj určitě existuje a budeme jej podporovat. Chceme zlepšit sociální zázemí těchto pracovníků a zajistit lepší pracovní pomůcky a vybavení.

Myslíme si však, že některé odbornější práce či složitější projekty bude efektivnější vysoutěžit, například nátěr sloupů veřejného osvětlení.

Budete podporovat fotbal, hasiče, chasu a tradice?

Rozhodně ano. Zvýšíme financování místních spolků a rádi podpoříme projekty a nápady, které mají. Budeme rádi, když Střelice budou plné tradic a akcí. Věříme také, že je zde prostor pro další kulturní události a akce pro občany všeho věku, ať už je bude organizovat kulturní komise, spolek či občanské sdružení.

Pro další období podporujeme například:

 • Mimořádnou dotaci pro dostavbu skautské klubovny.
 • Dotaci pro fotbalový klub na opravu kabin a zázemí.
 • Příspěvky na provoz a rozvoj občanských a sportovních aktivit v obci.
 • Podporu kulturních a poznávacích aktivit pro seniory.

Nejsme politická strana. Jsme vaši sousedé.

Nikdo z našich členů není aktivním členem žádné politické strany. Nedokážeme a ani nechceme ovlivňovat směřování státu či velké politiky. Celostátní problémy musí vyřešit zástupci politických stran.

Co nás však spojuje, je zájem řešit problémy, které se týkají obce, ve které všichni žijeme. To nás dalo dohromady a díky tomu jsme sestavili kandidátní listinu, která se vám tímto představuje.

Jsme pestrou kombinací rodáků, dlouholetých občanů i čerstvě přistěhovalých. Věříme, že vás naši kandidáti zaujmou nejen svým představením, ale i společným programem pro obec Střelice.

My všichni přinášíme příležitost pro nový směr, kterým by se vedení obce mohlo v dalším období vydat. Zvažte změnu a podpořte svým hlasem Sdružení občanů Střeličník pod číslem [2].

Podpořte naše kandidáty

Zastupitelé, rada obce, místostarosta a starosta by měli hájit vaše zájmy. Měli by být vaším hlasem při hlasování. Měli by být slyšet…

Je pro nás zarážející, kolik zastupitelů je pasivních, není schopno říct svůj názor na zasedání zastupitelstva a kolik je zvyklých jen hlasovat o daných věcech. Přenosy zastupitelstva jsou veřejné a přenášeny online. Tím pádem si vy všichni můžete udělát názor na to, jak dobře vás lidé, které jste před čtyřmi lety volili, zastupují. Ukázkou byl přenos ze zastupitelstva, kde se řešilo rozšíření vepřína, a jen pár zastupitelů bylo schopno na dané téma hovořit a říci svůj názor.

Pojďte do vedení obce a zastupitelstva zvolit takové zástupce, kteří se budou aktivně zajímat, kteří budou věci aktivně řešit, kteří budou přinášet nápady jak obec posunout. Je zbytečné, aby v jakýchkoliv strukturách obce byli lidé, kteří nehájí vaše zájmy a nesnaží se. Po 4leté zkušenosti v radě a zastupitelstvu obce víme, že jakékoliv nápady je možné blokovat, zdržovat a prodlužovat jejich realizaci.

Zkušený tým pro Střelice

Věříme, že se nám podaří prosadit naši kandidátku na pozici starosty nebo místostarosty a tím věci rozhýbeme. Dejte nám ve volbách hlas a tím sílu a možnosti věci realizovat a ne o nich jen mluvit a psát.

Pro více informací o jednotlivých kandidátech klikněte na [+] u jména.

Mgr. Eva Bartoňová

41 let, řízení IT týmu v nadnárodní firmě

Absolvovala jsem magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a po státních zkouškách krátce učila na základní škole německý jazyk a výtvarnou výchovu. Poté jsem nastoupila do brněnské pobočky nadnárodní IT společnosti.

Nejprve jsem pracovala jako technická podpora pro německé a švýcarské zákazníky a po čase jsem přešla do francouzského oddělení, kde vedu pracovní tým. Volný čas věnuji rodině, aktivnímu odpočinku a také ráda cestuji. V tomto končícím volebním období jsem působila v obci jako radní.

CO BYCH RÁDA ZMĚNILA:

Všechna klíčová témata jsme jako sdružení Střeličník sepsali do tohoto volebního programu. Za sebe mohu jen dodat, že celé 4 roky jsem se aktivně snažila na úrovni rady obce některé věci změnit a leckdy jsem narážela na těžko pochopitelnou bariéru nezájmu přinesená témata řešit.

Věřím proto, že nové vedení obce bude aktivnější při vzájemné spolupráci, bude se vzájemně více podporovat a bude realizovat projekty bez ohledu na to, kdo nebo jaký subjekt je přinesl.

Jan Pernikář

43 let, podnikatel v informačních technologiích

Pracuji pro státní i soukromé podniky, kde pomáhám optimalizovat práce v týmu, procesy v informačních a bezpečnostních technologiích. Pomáhám využívat více dotací z EU. Každý tým je tak silný jako jeho nejslabší článek. Pokud nás naši spoluobčané podpoří ve volbách, tak můžeme vytvořit vedení obce, které bude více naslouchat požadavkům spoluobčanů a zlepšovat prostředí pro bydlení.

Myslím, že vztahy občanů s vedením v obci mají být na jiné úrovni. Jsme tu všichni sousedi, tak proč si nepomáhat a neudělat to tu ideálním místem pro bydlení. V obci není dostatek relaxačních zón pro setkávání a odpočinek. Nedostatečná místa pro parkování, revitalizace zanedbaných ulic a podpora obecních pracovníků a zvýšení efektivity ve vedení.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL:

 • Vyřešit energetické nároky obecních budov.
 • Vyřešit místa pro děti ve škole a školce.
 • Vytvořit vizi obce 21. století, která bude mít parky a různá místa pro vyžití všech občanů obce.
 • Začít čerpat dotace z EU na podporu bydlení.
 • Komunikovat více s okolními obcemi a využívat možnosti spolupráce.
 • Zastupitelé by měli více spolupracovat s občany a hájit jejich vůli a aktivně se podílet na vedení obce.

Radim Brener

37 let, ŘÍZENÍ TÝMU DATOVÉ ANALÝZY A REPORTINGU

Pracoval jsem a pracuji ve společnostech, které jsou maximálně otevřené ke svým zaměstnancům i ke svému okolí. Dostupnost informací vedla vždy k zapojení co největšího počtu lidí, kteří mají chuť pomáhat, posouvat věci a měnit je. Občané pak mají také ve výsledek mnohem větší důvěru, protože se na něm mohli podílet. Věřím, že to je cesta, kterou se budou muset v budoucnu vydat všechny úspěšné obce a uskupení.

Když člověk dělá věci dobře, není potřeba se za ně stydět a jakkoliv je schovávat. Doba, kdy jsou lidé ceněni podle toho, jestli ví nějaké „tajemství“, je již doufám dávno pryč. Zkusme hledat cesty, jak věci dělat, než hledat důvody, proč je nedělat.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL:

 • Informovaný a aktivní občan je příležitost, ne hrozba.
 • Dejme občanům najevo, že máme zájem, aby se podíleli na dění v obci.
 • Plánujme a plány zveřejňujme.
 • Zadávací dokumentace k zakázkám musí být veřejná.
 • Abyste se dozvěděli důležité věci, nemusíte znát „správné“ lidi.
 • Rozhodujme se na základě dat, a ne pocitů.

Ing. Martin Klíma, Ph.D.

35 let, softwarový inženýr, zastupitel, předseda komise

CO BYCH RÁD ZMĚNIL:  

 • Rád bych se zasloužil o zefektivnění procesů obce tak, aby se její zaměstnanci mohli zabývat podstatnými věcmi a služby občanům byly dostupnější.
 • Chci zlepšit hospodaření obce s financemi, aby neztrácela úspory vlivem inflace.
 • Nadále bych chtěl zvyšovat bezpečnost na silnicích i chodnících.
 • Rád bych podpořil dialog mezi občany, spolky a obcí.
 • Rád bych rozvíjel veřejný prostor a místa pro setkávání, aby se Střelice nestaly satelitem.
 • Chci, aby občanská vybavenost obce byla moderní a odpovídala potřebám občanů.
 • Rád bych, aby bylo více podporováno vzdělání a kultura v obci.ing. martin klíma, ph.d.

Radovan Smištík

53 let, majitel stavební firmy

Jsem rodák ze Střelic a mým hlavním cílem je změnit komunikaci a spolupráci mezi občany a zástupci obce. Podporuji větší dostupnost informací pro občany a otevřenou komunikaci. O chystaných projektech je třeba s občany diskutovat. Správa obce musí být ve prospěch všech občanů, a ne jen určitých zájmových skupin nebo jednotlivců. Pracuji 35 let ve stavebnictví a své zkušenosti bych rád využil ve prospěch obce a občanů.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL:

 • Lepší komunikace mezi občany a zástupci obce.
 • Podpora spolků a místních sdružení.
 • Diskuze s občany o klíčových projektech.
 • Veřejné projednávání všech stavebních záměrů, které se dotýká občanů.
 • Rozvoj maloobchodních služeb.
 • Další rozvoj zeleně v obci a revitalizace potoka.

Mgr. Petr Gadas

50 let, odborný pracovník ústavu geologických věd, MU Brno

CO BYCH RÁD ZMĚNIL: 

 • Maximální transparentnost obce vůči občanům.
 • Víc naslouchat individuálním potřebám občanů.
 • Učinit Střelice zelenější, čistší a pro život přívětivější.
 • Výrazně zlepšit stav pozemních komunikací v obci.
 • Účinněji zvažovat investice obecních prostředků.
 • Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi na společných projektech.

David Otoupalík

Mou celoživotní snahou je hledat cestu, „JAK TO UDĚLAT“, a ne „PROČ TO NEDĚLAT“. Občas to byla cesta buldozeru, který musí překonat kopec, dva anebo tři… A až s věkem jsem pochopil, že ta cesta nemusí kopce bořit či demolovat, ale že je někdy stačí lehce upravit. Preferuji proto společnou cestu, která překážky překoná, a také hledání cíle, kde se společně s ostatními setkáme. Věřím, že nové zastupitelstvo bude pracovat jako tým, který společně povede obec kupředu a přinese nové projekty. Přeji vám, abyste si správně zvolili, a nebojte se také zapojit.

CO BYCH RÁD ZMĚNIL:

 • Znovu budu navrhovat revizi vyvážení odpadů, které nedostačuje ani v případě komunálního, ani separovaného odpadu.
 • Budu-li zvolen za člena finančního výboru, navrhnu vyčlenění části rozpočtu pro občanské projekty.
 • I nadále budu upozorňovat na neefektivnost hromadění úspor na účtu v situaci, kdy obecní majetek chátrá.
 • Navrhnu investice do projektů, které sníží budoucí výdaje obce (např. realizace FVE na obecních budovách).

Další kandidáti Sdružení občanů Střeličník

Jsme rádi, že se nám podařilo sestavil zkušený 15 členný tým pro Střelice. Seznamte se i s dalšími našimi kandidáty.

 • Martin Škoda, 32 let, stavební inženýr
 • Martina Papulová, 36 let, ředitelka sekce státní správa
 • Jitka Čaganová, 43 let, projektová manažerka
 • Romana Antonínová, 24 let, dentální hygienistka
 • Martin Záboj, 32 let, IT analytik
 • Radek Tegel, 40 let, marketingový specialista
 • Jiří Novotný, 37 let, majitel koupelového studia
 • Karel Lochman, 45 let, dispečer v energetice